за Христос

Библейски Речник / Филип

I. Четверовласникът, син на Ирод Велики от жена му Клеопатра. При разделението на Иродовото царство, той стана четверовластник в Итурия, и Трахонитската страна - Лука 3:1. Виж Ирод I. От него град Кесария приема името си Филипова.

II. Ирод Филип, друг син на Ирод Велики от Мариамна, Симоновата дъщеря. Йосиф го нарича Ирод. Обезнаследен от баща си, той помина честен живот, и бе първият Иродиадин мъж - Матей 14:4. Виж Иродиада.

III. Апостолът, Витсаидец, ученик на Йоан Кръстител, и един от дванадесетте избрани да отидат след Исус - Матей 10:3; Йоан 1:43-48; Деяния 1:13. За него се споменава няколко пъти в Евангелието - Йоан 6:5-7 Йоан 12:21 Йоан 14:8-10. Преданието казва, че той проповядвал във Фригия, и умрял в Йерапол Сирийски.

IV. Апостолът и благовестителя - Деяния 6:5 Деяния 21:8; Ефесяни 4:11; по едно време жител на Кесария, на когото четирите дъщери имаха дарба да пророкуват - Деяния 2:17 Деяния 21:8,9. След смъртта на Стефан, когато всички християни, освен апостолите, бяха изпъдени от Ерусалим, той успешно проповядваше евангелието в Самария, и извърши много чудеса. От сред тези щастливи обстоятелства, той се повика да отиде да работи далеч за една душа, но посредством този Етиопски скопец, Евангелската светлина проникна тъмнината в Африка, и озари множества словесни същества. В разказът си Лука (от време на време), отличава Филип от апостолите - Деяния 8:1,14,16. Той проповядва словото по крайбрежните градове, (от Азот до Кесария), където Павел с дружината си му бе гост за "много дни" - Деяния 21:8-16. По-късната му история е неизвестна.« Назад