за Христос

Библейски Речник / Асир

Осмият син на Яков и втория на Зелфа - Битие 30:13 Битие 35:26. Когато израилтяните влезли в Ханаан, племето на Асир било пето по ред, което имало 53 400 души. Асировото наследие било покрай Приморието, като обхващало Ливан и Сидон на Север, Кармил и племето на Исахар на юг и Завулоновото и Нефталимовото на изток. То изобилствало с жито, вино, дървено масло и руди - Битие 49:20; Второзаконие 33:24,25. Не е неизвестно каква площ е обхващало от Финикийското приморие - Исус Навиев 19:25,28, но Асировите синове не били в състояние да изгонят ханаанците и живели отчасти между тях - Съдии 1:31,32. За тях се споменава отчасти в историята на Давид - 1Летописи 12:36, и на Езекия - 2Летописи 30:11.


« Назад