за Христос

Библейски Речник / Спасение

В точния смисъл на думата, означава "избавление"; и в този смисъл думата се употребява, за да изрази "навременно избавление", "победа" - 1Царе 14:45. Но понеже душевното избавление от грях и смърт чрез Спасителя - Матей 1:21, е много по-голямо спасение, думата "спасение", е започнала да се употребява най-вече в този нравствен и духовен смисъл, и под нея се разбира не само това избавление, но и следствията му, (вечен живот и блаженство в царството на Господа Исуса Христа) - 2Коринтяни 7:10; Ефесяни 1:13. То правилно се нарича "велико спасение" - Евреи 2:3.

Евреите рядко употребяват прости изречения, но често употребяват отвлечени думи. Така напр., вместо да кажат, че "Бог ни пази и защищава", те казват, "Бог е нашето спасение". И така, "глас на спасение", "вест на спасение", "канара на спасение", "щит на спасение", "рог на спасение", "дума на спасение", и др., са еднозначни думи с "глас, който известява избавление"; "расостта която човек усеща, когато избегне някоя голяма опасност"; "канарата, където някой прибягва, и е в безопасност"; "щитът, който брани от нападението на неприятеля"; "рогът на слава, на щастие и спасение", и др. Така да се извърши голямо спасение в Израил, ще рече да се освободи Израил от някоя неизбежна опасност, да се спечели някоя голяма победа над неприятелите.

"Одежди на спасение" - Исая 61:10, се отнася за великолепните одежди, които се носят в празнични дни. Това изречение се употребява в преносен смисъл, за да означи приемането на някоя явна добрина от Бога, като напр. избавление от голяма опастност.« Назад