за Христос

Библейски Речник / Симеон

I. Един от дванадесетте патриарси, син на Яков и Лия - Битие 29:33; Изход 6:15. Някои смятат, че е бил по-виновен от братята си в поведението им към Йосиф - Битие 37:20 Битие 42:24 Битие 43:23. Съобразно с Яковото предричане, Симеоновото и Левиевото племе се разсяха и разпръснаха из Израил, затова, че си отмъстиха по един варварски и светотатствен начин за осквернението на сестра си Дина - Битие 34гл., 49:5. Левий нямаше дял земя, но само градове разпръснати из наследията на други племена, а Симеон прие за свой дял едно отделно от Юда окръжие, и други някои места в планината Сиир и Гедорската пустиня - 1Летописи 4:24,39,42. Делът на Симеон се намираше на запад и на юг от Юдовия дял; на северозапад граничеше с Филистимската земя, а на юг с пустинята - Исус Навиев 19:1-9. Когато Симеоновото племе бе в пустинята то се намали от 59,300 на 24,000 - Числа 1:23 Числа 26:14; може би, защото те заедно с княза си Зимрий, съучастваха в мерзостното Моавско идолопоклонство - Числа 25гл., или поради други техни прегрешения. Малко се знае за по-късната им история. Ние ги намираме верни на Давид - 1Летописи 12:25, и Аса - 2Летописи 15:9, и почти погълнати от Юда. При смъртния си час, Мойсей не благослови това племе - Второзаконие 33гл., но Господ възвърна мястото му в Израиля - Езекил 48:24; Откровение 7:7.

II. Един благочестив Ерусалимски светец, който очакваше "избавлението на Израиля" - Лука 2:25-35. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да умре преди да види Христа Господен; и затова, по внушението на Духа, дойде в храма, точно когато Йосиф и Мария бяха дошли там, за да представят Исус по обичая на закона. Симеон прие детенцето в ръцете си, благодари на Бога, и благослови Йосиф и Мария. Нищо повече не се знае за него.

III. Наричан Нигер, или Черен - Деяния 13:1, е бил пророк и учител в Антиохийската църква. Някои приемат, че е Симон Киринееца.

IV. Апостол Петър, също се нарича Симеон в Деяния 15:14, а другаде Симон.« Назад