за Христос

Библейски Речник / Свети Дух

Третото лице на Св. Троица. За Светия Дух е казано, че изхожда от Отца, и че ще се изпрати от Отца и Сина на Христовите ученици - Йоан 14:26 Йоан 15:26. Светият Дух се нарича "Духът на Отца" - Матей 10:20, и "Духът на Сина" - Галатяни 4:6; Фил. 1:19. Светият Дух е същинско лице. Че той не е само едно свойство на Бога, е явно от много места в Св. Писание, където е писано, че той действува, мисли, чувствува, и желае, както всяко същинско лице.

Че Светия Дух е Божествено лице, еднакво с Отца и Сина, се доказва от това, че той участва в различни божествени дела, като например в сътворението на света - Битие 1:2; Псалми 33:6 Псалми 104:30. На Него се отдава почест, както и на тях в кръщелните думи - Матей 28:19, и в благословението на ап. Павел - 2Коринтяни 13:13. Той приема името и упражнява властта на Бога - 2Коринтяни 3:17; Римляни 8:14; 1Коринтяни 2:10 1Коринтяни 6:19; Евреи 9:14. Към Него още се отправят молитви, както към Бога - Откровение 1:4,5; да греши някой против Него, значи да греши против Бога - Деяния 5:3,4; Ефесяни 4:30; и всеки грях и хула против Него няма да се прости на човеците - Матей 12:21.

Действието на Св. Дух е божествено. В старите времена, Той вдъхвал мъдрост на Библейските писатели, и ги надарявал с чудотворни дарби. От времето на Исуса Христа, Той действува по друг начин върху човеците (дава им да почувствуват грешното си състояние, и възражда и обновява сърцата им) - Йоан 3:5 Йоан 16:8; Ефесяни 2:1. Той е Утешител на църквата, помага на вярващите в молитвите им, свидетелствува и ходатайства за тях, посочва длъжностите им, и ги освещава за небето.« Назад