за Христос

Библейски Речник / Притча

В Новия Завет понякога значи пословица - Лука 4:23; една истина, изразена по един неясен или преносен начин - Матей 15:15; едно подобие - Евреи 9:9; пример - Матей 24:32. Старите мъдреци и учените, имаха обичай да говорят по един пословичен, неясен, преносен и кратък начин - Псалми 49:4 Псалми 78:2; и нямаше нищо по-неприемливо от това, да слуша човек един глупец да говори с притчи - Притчи 26:7.

Пророците, употребяваха притчи най-много, за да втълпят в умовете на князете и на народа своите заплашвания или обещания. Натан изобличи Давид с притчата за богатия човек, който бе взел и заклал агнето на сиромаха - 2Царе 12гл. Виж също Съдии 9:7-15; 4Царе 14:9,10. Често Спасителя се обръщаше към народа с притчи, и с това се изпълняваше пророчеството на Исая (6:9), че между многото наставления, народът ще гледа без да познае и ще слуша без да разбира. Това следствие, обаче, само доказва как тяхната сърдечна коварност и тяхната умствена слепота, бяха закърнели; защото по никакъв друг начин, той не можеше да им дава наставления по-ясно, по-убедително или по-силно, отколкото по този хубав и общопознат начин. Еврейските писатели, много употребяваха този начин и не само евреите, но и арабите, сирийците и всичките източни народи, бяха и сага даже са любители на този начин на говорене.

В тълкуването на някоя притча, главната й истина, и смисъла трябва особено да се търси. Дребни подробности, не трябва толкова да се гледат, колкото в едно дълго иносказание; и често стават големи заблуждения, като се изтъква всяка подробност, и се търси за нея някакво духовно тълкувание.

Следващите притчи на нашия Господ, са записани в евангелията:

1. Разумният и безумният зидари - Матей 7:24-27.
2. Сватбарите - Матей 9:15.
3. Вехта дреха и невалян плат - Матей 9:16.
4. Ново вино и вехти мехове - Матей 9:17.
5. Нечистият дух - Матей 12:43.
6. Сеячът - Матей 13:3,18; Лука 8:5,11.
7. Плевелите - Матей 13:24-30,36-43.
8. Синаповото зърно - Матей 13:31,32; Лука 13:19.
9. Квасът - Матей 13:33.
10. Имане скрито в нива - Матей 13:44.
11. Скъпоценният бисер - Матей 13:45,46.
12. Мрежа хвърлена в морето - Матей 13:47-50.
13. Това, което влиза в устата не осквернява човека - Матей 15:10-15.
14. Немилостивият слуга - Матей 18:23-35.
15. Наемните работници - Матей 20:1-16.
16. Двамата синове - Матей 21:28-32.
17. Злите земеделци - Матей 21:33-45.
18. Сватбата - Матей 22:2-14.
19. Разлистената смоковница - Матей 24:32-34.
20. Бдителният стопанин - Матей 24:43.
21. Верният и злият слуги - Матей 24:45-51.
22. Десетте девици - Матей 25:1-13.
23. Талантите - Матей 25:14-30.
24. Царство разделено против себе си - Марк 3:24.
25. Дом разделен против себе си - Марк 3:25.
26. Силният въоръжен мъж - Марк 3:27; Лука 11:21.
27. Семето, което израства скрито - Марк 4:26-29.
28. Запалената свещ - Марк 4:21; Лука 11:33-36.
29. Човек на път - Марк 13:34-37.
30. Слепец слепеца води - Лука 6:39.
31. Съчица и греда - Лука 6:41,42.
32. Дървото и плодът му - Лука 6:43-45.
33. Заимодавец и длъжниците му - Лука 7:41-47.
34. Добрият самарянин - Лука 10:30-37.
35. Настоятелният приятел - Лука 11:5-9.
36. Безумния богаташ - Лука 12:16-21.
37. Облак и вятър - Лука 12:54-57.
38. Безплодната смоковница - Лука 13:6-9.
39. Поканените на сватбата - Лука 14:7-11.
40. Строителят на кулата - Лука 14:28-30,33.
41. Царят, който отива на война - Лука 14:31-33.
42. Развалената сол - Лука 14:34,35.
43. Изгубената овца - Лука 15:3-7.
44. Изгубената драхма - Лука 15:8-10.
45. Блудният син - Лука 15:11-32.
46. Неправедния настойник - Лука 16:1-8.
47. Богаташът и Лазар - Лука 16:19-31.
48. Настоятелната вдовица - Лука 18:1-8.
49. Фарисей и бирник - Лука 18:9-14.
50. Мнасите - Лука 19:12-27.
51. Добрият пастир - Йоан 10:1-6.
52. Лоза и пръчки - Йоан 15:1-5.« Назад