за Христос

Библейски Речник / Печат

Печати и подпечатвания, много се споменават в Св. Писание. Печати са се употребявали още от най-ранни времена, и са били най-различни видове. Някои печати, са се употребявали вместо подписване на името; името на човека се е отпечатвало с мастило върху книгата, която е трябвало да се удостовери. Такива печати, с подпис или без подпис, са се носили от онези, комуто са принадлежали. Частен печат, се е носил на пръста или на гривната - Еремия 32:10; Лука 15:22; Яков 2:2. Виж Пръстени. Управителят на някоя страна, е носил печата си по един най-безопасен начин. Когато царския печат се удрял на някоя книга, тя е добивала правителствено утвърждение - 3Царе 21:8, а пък когато печата се е предавал временно на някое лице, то е добивало пълновластие - Естир 3:10,12 Естир 8:2. Понякога, печат се е удрял върху кал вместо восък; това се е вършило, поради горещият климат, който разтопявал восъка - Йов 38:14. Печатът е бил знак на владение и внимателно съхранение - Второзаконие 32:34; Йов 9:7 Йов 14:17. Когато брава или врата е била намазвана с малко кал, тя не е могла скришом да се отваря - Песен на песните 4:12; Даниил 6:17; Матей 27:26. Този обичай и до днес още съществува на Изток. Често връвта, с която е била връзвана някоя книга, кутия или свит пергамент се е запечатвала с печат - Исая 8:16; Откровение 5:1. Християните се запечатват преносно със Святия Божий Дух, т.е. приемат отпечатък на образа му, за знак, че са негово притежание - Ефесяни 1:13,14 Ефесяни 4:30. Виж Сова.


« Назад