за Христос

Библейски Речник / Ангел

Първообразната дума и на еврейски и на гръцки, означава вестител - Матей 11:10, и др. Тя се употребява, за да обозначи един обикновен вестител, за свещеници - Еклесиаст 5:6, и даже за неодушевени предмети - Псалми 78:49 Псалми 104:4; 2Коринтяни 12:7. Под общият смисъл на вестител, думата ангел се употребява и за Христос, като велик Ангел или Вестител на завета - Малахия 3:1, и за служителите на евангелието му, надзирателите или ангелите на църквите - Откровение 2:1,8,12, и др. Най-добрите тълкуватели мислят, че думата "ангели" в 1Коринтяни 11:10 значи святи ангели, които присъствували в един особен смисъл в Християнските събрания, и от почитание към тях прилично било жените да имат на главите си белег на власт (покривало като знак за това, че са подчинени на една по-висока власт). Виж Було.

Но по принцип в Библията думата ангел се употребява за един род разумни същества, от един по-висок ранг от човека, които стоят около Божеството, и които той употребява като свои вестители или служители в управлението на света, и за благосъстоянието както на отделните хора, така също и на цялото човечество - Матей 1:20 Матей 22:30.

Те се безтелесни духове - Деяния 7:30, и др., или имат духовни тела; нямат телесен състав както нашия, и не се различават по пол (мъжки или женски) - Матей 22:30. Те са създадени без съмнение много преди този свят да е бил направен - Йов 38:7. Библията ги представя като безбройни - Даниил 7:10; Матей 26:53; Лука 2:13; Евреи 12:22,23, както и забележителни по сила и мощ - Псалми 103:20; 2Петрово 2:11; Откровение 5:2 Откровение 18:21 Откровение 19:17, и по деятелност - Съдии 13:20; Исая 6:2-6; Даниил 9:21-23; Матей 13:49 Матей 26:53; Деяния 27:23; Откровение 8:13. Имат различни рангове - Исая 6:2-6, Езекил 10:1; Колосяни 1:16; Откровение 12:7. Тяхното име показва служението им в грижите в провидението на Бога за човеците, и Библията изобилства с истории, в които те видимо са участвали. В тази своя служба те действат като прости инструменти на Бога и изпълнители на заповедите Му - Псалми 91:11 Псалми 103:20; Евреи 1:14. Ние не трябва да се надяваме на тях, да им се покланяме или да им се молим - Откровение 19:10 Откровение 22:8,9. Въпреки, че нямаме основание да смятаме въз основа на Св. Писание, че всеки човек има свой личен ангел хранител, то учи много ясно, че ангелите служат на всеки истински християнин - Матей 18:10; Лука 16:22; Евреи 1:14; те се грижат много за спасението на хората - Лука 2:10-12 Лука 15:7,10; 1Петрово 1:12, и ще участват заедно със светиите в вечното небесното блаженство - Евреи 12:22.

Онези ангели, "които не опазиха своето достойнство" - Юда 6ст., паднали в грях и се повдигнали против Бога, се наричат ангели на Сатана или на Дявола - Матей 25:41; Откровение 12:9. Те са представени като такива, които са "хвърлени в преизподнята и вардени за съд" - 2Петрово 2:4. Виж също Съборище и Архангел.

На някои места в Стария Завет под названието Ангел Господен можем да разбираме, че става дума за Христос, който същевременно е и вестител от Отца и Бог. Виж Битие 16:7-13 Битие 22:11-18 Битие 31:11-13 Битие 32:24-30; Изход 3:2-6,14 Изход 23:20; Съдии 2гл., 13:16-22; Деяния 7:30-38. Така Христос се явява като същия Бог и представител на Отца, както в Стария, така и в Новия Завет. Виж и Исая 63:9.« Назад