за Христос

Библейски Речник / Мария

I. "Майката на Исус" - Деяния 1:14. Любезният й характер, и забележителната й история, в отношение към чудесното рождение на Христос, са описани в първите две глави от Матей и Лука. Родословието на Спасителя чрез нея, по линия на Давид и Авраам, общо се вярва, че се спазва в Лука 3гл., за да докаже, че той се роди "по плът", съгласно Старозаветните пророчества. След завръщането от Египет в Назарет, само пет пъти е споменато за нея в Евангелската история: три пъти някак си с изобличение от Христос - Матей 12:46-50; Лука 2:49,50; Йоан 2:4; веднъж, когато той я препоръча на грижата на Йоан - Йоан 19:26, и за последен път, когато тя беше между учениците след Христовото възнесение - Деяния 1:14. От тогава насетне, в Деянията на Апостолите, посланията, и откровението, никъде не е поменато за нея. Тя бе "благословена между жените". Но "Още по-блажени са", говори сам Спасителят, "които слушат словото Божие и го пазят" - Лука 11:27,28.

II. Майката на евангелист Марко. Тя имаше дом в Ерусалим, където се събираха последователите на Исус. Тук Петър, когато го избави от тъмницата ангелът, дойде и похлопа на вратата - Деяния 12:12. Много такива гостоприемни Християнски домове послужиха, даже в тежки времена на първите християни.

III. Жена на Клеопа, и майка на Яков Малкия и на Йосия - Матей 27:56,61; Лука 24:10; Йоан 19:25. От последното място, не става явно дали тази Мария, е сестра на Дева Мария, или не е. Някои предполагат, че на това място са споменати имената на четири лица: Христовата майка, сестра й, Мария Клеопова, и Саломия. Виж Мария I и Яков III. Тя повярва рано в Исус Христос, придружи го в някои от пътуванията му, за да му слугува, отиде след него на Голгота, и застана с майка му до кръста. Тя присъствува и на погребението му, приготви благоуханни вещества, за да го балсамират, и подрани на гроба му в деня на възкресението му. Виж Клеопа.

IV. Сестра на Лазар, когото нашия Господ възкреси от мъртвите. Тя не беше като сестра си Марта темпераментна и ревностна, но тя беше по-смирена и по-кротка, и за нея беше рай да седне до Исусовите нозе, и да слуша Неговото слово - Лука 10:39-42. Разликата в характерът на двете сестри, стана по-явна на вечерята във Витания, след възкресението на Лазар. Марта беше готова да извърши всяка услуга за Исуса, а Мария да пожертвува и мило и драго за него - Йоан 11гл., 12:1-8. Това събитие не е същото онова, което се описва в Лука 7:37-50.

V. Магдалина, или родом от Магдала на Галилейско море. Тя бе първа между почетните жени, които слугуваха на Христос и на учениците му - Матей 28:1-10; Марк 15:47 Марк 16:1-10; Лука 24:1-12; Йоан 20:1,2,10-18. Исус изпъди от нея седем бяса - Лука 8:2,3. Тя подрани на гроба му, и първа го видя когато възкръсна.

VI. Една благочестива християнска в Рим, за която има поздравление в посланието на Павел до римляните - Римляни 16:6.« Назад