за Христос

Библейски Речник / А

Първата буква почти във всяка азбука. В еврейската тя се нарича алеф; в гръцката първата буква се нарича алфа, а последната - омега. И евреите и гърците употребявали буквите от своята азбука като числителни имена, и оттук а (алеф или алфа), е означавала един или първи. Затова и нашият Спасител казва: "Аз съм Алфа и Омега, началото и края, първия и последния". С това, Той обявява своето вечно съществуване, и че от Него произлизат, и че чрез Него съществуват всички неща - Откровение 1:8,11 Откровение 21:6 Откровение 22:13. Сравни Исая 44:6 Исая 48:12; Колосяни 1:15-18.


« Назад