за Христос

3Царе 21   

1 Лозето на Навутей
След тези събития, понеже езраелецът Навутей имаше лозе в Езраел, близо до палата на самарийския цар Ахаав,
2 Ахаав каза на Навутей: Дай ми лозето си да го използвам като градина за зеленчук, понеже е близо до къщата ми. Вместо него ще ти дам лозе, по-добро от него, или ако ти се види добре, ще ти дам стойността му в пари.
3 А Навутей отговори на Ахаав: Да не ми даде Господ да ти дам бащиното си наследство.
4 Ахаав се прибра у дома тъжен и огорчен заради думите, които езраелецът Навутей му каза: Не искам да ти дам бащиното си наследство. И като легна на леглото си, обърна лицето си и не яде хляб.
5 Тогава жена му Езавел дойде при него и му каза: Защо е тъжен духът ти, че не ядеш хляб?
6 А той й отвърна: Понеже говорих на езраелеца Навутей: Дай ми лозето си с пари или ако обичаш, ще ти дам друго лозе вместо него; а той отговори: Не искам да ти дам лозето си.
7 А жена му Езавел му каза: Царуваш ли ти наистина над Израел? Стани, яж хляб и нека е весело сърцето ти. Аз ще ти дам лозето на езраелеца Навутей.
8 Тогава тя написа писма от Ахаавово име и като ги запечата с печата му, прати писмата до старейшините и благородните, които живееха с Навутей в града му.
9 В писмата писа следното: Прогласете пост и поставете Навутей на видно място пред народа;
10 и срещу него поставете двама лоши човека да засвидетелстват против него, като кажат: Ти похули Бога и царя. Тогава го изведете вън и го убийте с камъни, и нека умре.
11 И мъжете от града му, старейшините и благородните, които живееха в града му, направиха според заповедта, която Езавел им беше пратила, според написаното в писмата, които им беше пратила:
12 прогласиха пост и поставиха Навутей на видно място пред народа.
13 А двама лоши човека влязоха и седнаха пред него. Те свидетелстваха против него, против Навутей, пред народа, като казаха: Навутей похули Бога и царя. Тогава го изведоха вън от града и го убиха с камъни. И той умря.
14 После пратиха до Езавел да кажат: Навутей е убит с камъни, мъртъв е.
15 А Езавел, като чу, че Навутей бил убит с камъни и умрял, каза на Ахаав: Стани, присвои си лозето, което езраелецът Навутей отказа да ти даде с пари; защото Навутей не е жив, а е умрял.
16 Ахаав, като чу, че Навутей е умрял, стана и слезе в лозето на езраелеца Навутей, за да го присвои.
17 Но Господнето слово дойде към тесвиеца Илия и каза:
18 Стани, слез да посрещнеш Израелевия цар Ахаав, който живее в Самария. Той е в Навутеевото лозе, там слезе, за да го присвои.
19 И да му кажеш: Така казва Господ: Уби ли ти, а още присвои ли? Да му говориш още: Така казва Господ: На мястото, където кучетата лизаха Навутеевата кръв, кучетата ще лижат твоята кръв - да!, - твоята собствена.
20 Ахаав каза на Илия: Намери ли ме, враг мой? А той отговори: Намерих те, защото си се предал да вършиш зло пред Господа.
21 Ето, Господ казва: Аз ще докарам зло върху тебе, ще те измета и ще изтребя от Ахаав всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния в Израел;
22 и ще направя дома ти като дома на Еровоам, Наватовия син, и като дома на Ваас, Ахиевия син, поради раздразнението, с което ти Ме разгневи, като направи Израел да съгреши.
23 Също Господ говори и за Езавел, като каза: Кучетата ще изядат Езавел при рова на Езраел.
24 Който от Ахаавовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който умре в полето, него въздушните птици ще изядат.
25 (Никой наистина не беше подобен на Ахаав, който се предаде да върши зло пред Господа, както го подбуждаше жена му Езавел,
26 и който извърши много мерзости, като следваше идолите, точно, както вършеха аморейците, които Господ беше изгонил пред израелтяните.)
27 А Ахаав, като чу тези думи, раздра дрехите си, сложи вретище на тялото си, постеше и лежеше обвит във вретище, и ходеше внимателно.
28 Тогава Господнето слово дойде към тесвиеца Илия и каза:
29 Видя ли как се смири Ахаав пред Мене? Понеже той се смири пред Мене, няма да докарам злото в неговите дни. В дните на сина му ще докарам злото върху дома му.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22