за Христос

3Царе 14   

1 В онова време се разболя Авия, Еровоамовият син.
2 И Еровоам каза на жена си: Стани, преоблечи се така, че да не познаят, че си Еровоамовата жена, и иди в Сило. Там е пророкът Ахия, който ми каза, че ще царувам над този народ.
3 Вземи със себе си десет хляба, сухари, едно гърне мед и иди при него. Той ще ти каже какво ще стане с детето.
4 И така, Еровоамовата жена направи така. Тя отиде в Сило и дойде в Ахиевата къща. А Ахия не можеше да вижда, защото очите му се бяха помрачили от старостта му.
5 А Господ беше казал на Ахия: Еровоамовата жена идва да се допита до тебе за сина си, защото е болен. Така и така да й кажеш, защото, когато влезе, ще се престори на друга.
6 И така, когато Ахия чу стъпките на краката й, като влизаше през вратата, каза: Влез, Еровоамова жено! Защо се преструваш на друга? Аз съм пратен при тебе с тежки известия.
7 Иди и кажи на Еровоам: Така казва Господ, Израелевият Бог: Понеже Аз те издигнах от народа и те поставих вожд на народа Си Израел,
8 и като откъснах царството от Давидовия дом, го дадох на тебе, но ти не беше, както слугата Ми Давид, който опази заповедите Ми и Ме следва с цялото си сърце, за да върши само онова, което е право пред Мен.
9 А ти надмина в зло всички, които са били преди тебе, защото отиде и си направи други богове и лети идоли, и Ме разгневи и отхвърли зад гърба си.
10 Затова ще докарам зло на Еровоамовия дом и ще изтребя от Еровоамовия род всеки от мъжки пол - както малолетния, така и пълнолетния в Израел, и ще измета Еровоамовия дом, както някой измита тор, докато не остане нищо.
11 Който от Еровоамовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който умре в полето, въздушните птици ще го изядат; защото Господ каза това.
12 Ти стани, иди у дома си; и като пристъпят краката ти в града, детето ще умре.
13 Целият Израел ще го оплаче и ще го погребат; защото само то от Еровоамовия род ще бъде положено в гроб, понеже в него от Еровоамовия дом се намери нещо добро пред Господа, Израелевия Бог.
14 А Господ ще си въздигне цар над Израел, който ще изтреби Еровоамовия дом в онзи ден. Но какво? Даже и сега!
15 Господ ще порази Израел като тръстика, която се клати във водата. Ще изкорени Израел от тази добра земя, която е дал на бащите им, и ще ги разпръсне оттатък реката Ефрат, понеже направиха ашерите си и разгневиха Господа.
16 И ще предадете Израел поради греховете, с които Еровоам съгреши и с които потикна Израел да съгреши.
17 Тогава Еровоамовата жена стана, отиде си и дойде в Терса. И като стъпи на прага на вратата на къщата, детето умря.
18 И целият Израел го оплака и го погребаха според словото, което Господ говори чрез слугата Си, пророка Ахия.
19 А останалите дела на Еровоам, как воюва и как царува, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
20 Времето, през което Еровоам царуваше, беше двадесет и две години. И той заспа с бащите си и вместо него се възцари синът му Надав.
21 Историята на разделеното царство
(14:21-22:53)
Юдейското царство при Ровоам

А Ровоам, Соломоновият син, царуваше над Юдея. Ровоам беше на четиридесет и една години, когато стана цар, и царува седемнадесет години в Йерусалим - града, който Господ беше избрал измежду всички Израелеви племена, за да настани името Си там. Името на майка му, амонката, беше Наама.
22 А Юда върши зло пред Господа. И Го раздразниха до ревност с извършените си грехове, които бяха повече от всичко, което бяха извършили бащите им.
23 Защото и те си издигнаха високи места и кумири, и ашери на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво.
24 Още в земята имаше мъжеложници, които постъпваха според всички мерзости на народите, които Господ беше изгонил пред израелтяните.
25 А в петата година от Ровоамовото царуване египетският цар Сисак се опълчи против Йерусалим
26 и отнесе съкровищата на Господния дом и на царската къща. Отнесе всичко, включително всички златни щитове, които Соломон беше направил.
27 Вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на телохранителите, които пазеха вратата и царската къща.
28 И когато царят влизаше в Господния дом, телохранителите ги държаха. После пак ги занасяха в залата на телохранителите.
29 А останалите дела на Ровоам и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
30 А между Ровоам и Еровоам имаше постоянна война.
31 И Ровоам заспа с бащите си и беше погребан с бащите си в Давидовия град. Името на майка му, амонката, беше Наама. Вместо него се възцари синът му Авия.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22