за Христос

2Царе 6   

1 Пренасяне на Божия ковчег на Завета в Йерусалим
След това Давид пак събра всички отбрани мъже от Израел на брой тридесет хиляди души.
2 И Давид тръгна от Ваала Юдова и отиде заедно с целия народ, за да пренесе оттам Божия ковчег, който се нарича с името на Господа на Силите, Който обитава между херувимите.
3 Положиха Божия ковчег на една нова кола и го взеха от Авинадавовата къща, която беше на хълма. А Оза и Ахио, Авинадавовите синове, караха новата кола с Божия ковчег,
4 като Ахио вървеше пред ковчега, а Оза край него.
5 А Давид и целият Израелев дом свиреха пред Господа с всякакви видове инструменти от елхово дърво, с арфи, псалтири, тъпанчета, цитри и кимвали.
6 Когато стигнаха до Нахоновия харман, Оза протегна ръката си към Божия ковчег и го хвана; защото воловете го раздрусаха.
7 Тогава Господният гняв пламна против Оза и Бог го порази за грешката му; и той умря там, при Божия ковчег.
8 А Давид се наскърби затова, че Господ нанесе поражение на Оза; и нарече онова място Фарез-Оза, както се нарича и до днес.
9 В онзи ден Давид се уплаши от Господа и каза: Как ще дойде Господният ковчег при мене?
10 Затова Давид отказа да премести Господния ковчег при себе си в Давидовия град и го отклони в къщата на гетеца Овид-едом.
11 Господният ковчег престоя в къщата на гетеца Овид-едом три месеца. И Господ благослови Овид-едом и целия му дом.
12 И така, известиха на цар Давид, че Господ е благословил дома на Овид-едом и целия му имот заради Божия ковчег. Тогава Давид отиде и пренесе с веселия Божия ковчег от къщата на Овид-едом в Давидовия град.
13 И когато тези, които носеха Господния ковчег, преминаха шест крачки, той пожертва говеда и угоени телета.
14 А Давид танцуваше пред Господа с всичката си сила и беше препасан с ленен ефод.
15 Така Давид и целият Израелев дом пренесоха Господния ковчег с възклицание и тръбен звук.
16 А когато Господният ковчег влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скачаше и танцуваше пред Господа, го презря в сърцето си.
17 Донесоха Господния ковчег и го положиха на мястото му, сред шатъра, който Давид беше поставил за него. А Давид принесе всеизгаряния и мирни приноси пред Господа.
18 И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и мирните приноси, благослови народа в името на Господа на Силите.
19 Той раздаде на целия народ, т. е. на цялото множество израелтяни, мъже и жени, на всеки човек, по един хляб, по една мяра вино и по един наниз сухо грозде. Тогава целият народ си отиде, всеки в къщата си.
20 А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата дъщеря, излезе да го посрещне и каза: Колко славен беше днес Израелевият цар, който се съблече днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек!
21 А Давид отговори на Михала: Пред Господа, Който предпочете мене пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господния народ, над Израел - да! - пред Господа танцувах.
22 И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи; а от слугините, за които ти говориш, от тях ще бъда почитан.
23 Затова Михала, Сауловата дъщеря, остана бездетна до деня на смъртта си.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24