за Христос

2Летописи 33   

1 Царуване на Манасия
Манасия беше на възраст дванадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и пет години в Йерусалим.
2 Той върши зло пред Господа според мерзостите на народите, които Господ изгони пред израелтяните.
3 Издигна отново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвениците на ваалимите и направи ашери, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.
4 Също издигна жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: В Йерусалим ще бъде името Ми до века.
5 Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом.
6 И преведе синовете си през огъня в долината на Еномовия син, още врачуваше и гадаеше, правеше магии и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа и Го разгневи.
7 А ваяния идол, образа, който направи, постави в Божия дом, за който Бог каза на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Йерусалим, който избрах от всички Израелеви племена, ще настаня името Си до века;
8 нито ще местя вече крака на Израел от земята, която определих за бащите ви само ако внимават да вършат всичко, което им заповядах, целия закон и наредбите, и постановленията, дадени чрез Моисей.
9 Но Манасия подмами Юдея и йерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израелтяните.
10 Тогава Господ говори на Манасия и народа му; но те не послушаха.
11 Затова Господ доведе против тях военачалниците на асирийския цар и хванаха Манасия, и като го сложиха в окови и го вързаха с вериги, го заведоха във Вавилон.
12 А когато царят беше в бедствие, той се помоли на Господа, своя Бог, и се смири много пред Бога на бащите си.
13 И когато му се помоли, Бог му обърна внимание и послуша молбата му, и го доведе пак в Йерусалим, в царството му. Тогава Манасия позна, че Господ - Той е Бог.
14 А след това той съгради една външна стена на Давидовия град, на запад от Гион, в долината, чак до входа на рибната порта, и я прекара около Офил, и я издигна много високо; и постави военачалници във всички укрепени Юдейски градове.
15 Също така премахна чуждите богове и идола от Господния дом, и всички жертвеници, които беше издигнал върху хълма на Господния дом и в Йерусалим, и ги хвърли вън от града.
16 И поправи Господния жертвеник и пожертва на него мирни и благодарствени жертви, и заповяда на юдеите да служат на Господа, Израелевия Бог.
17 Но народът още жертваше по високите места, обаче само на Господа, своя Бог.
18 А останалите дела на Манасия и молитвата му към неговия Бог, и думите на ясновидците, които му говориха в името на Господа, Израелевия Бог, са записани между делата на Израелевите царе.
19 А молитвите му и как Бог го послуша, и всичките му грехове, и престъплението му, местностите, където издигна високи места и постави ашерите и летите идоли, преди да се смири, са записани в историята на ясновидците.
20 И Манасия заспа с бащите си; и го погребаха в собствената му къща; а вместо него се възцари синът му Амон.
21 Царуване на Амон
Амон беше на възраст двадесет и две години, когато се възцари, и царува две години в Йерусалим.
22 Той върши зло пред Господа, както направи баща му Манасия; и Амон жертваше на всички лети идоли, които баща му Манасия беше направил, и им служеше.
23 А не се смири пред Господа, както се смири баща му Манасия; напротив, този Амон вършеше все повече и повече престъпления.
24 А слугите му направиха заговор против него и го убиха в собствената му къща.
25 Обаче народът от страната изби всички, които бяха направили заговора против цар Амон; и народът от страната издигна сина му Йосия за цар вместо него.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36