за Христос

2Летописи 28   

1 Царуване на Ахаз
Ахаз беше на възраст двадесет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Йерусалим; но не върши това, което беше право пред Господа, както баща му Давид,
2 а ходи в пътищата на Израелевите царе, направи още и лети идоли за ваалимите.
3 При това той кади в долината на Еномовия син и изгори от децата си в огъня според мерзостите на народите, които Господ беше изгонил пред израелтяните.
4 И жертваше и кадеше по високите места, по хълмовете и под всяко зелено дърво.
5 Затова Господ, неговият Бог, го предаде в ръката на сирийския цар; и сирийците го поразиха и взеха от него голямо множество пленници, които отведоха в Дамаск. Също беше предаден в ръката на Израелевия цар, който му нанесе голямо поражение.
6 Защото Факей, Ромелиевият син, изби от Юдея сто и двадесет хиляди души в един ден, всички силни и храбри мъже, понеже бяха изоставили Господа, Бога на бащите си;
7 и Зехрий, един силен мъж от Ефрем, уби царския син Маасия и надзирателя на двореца Азрикам, и втория след царя Елкана;
8 също израелтяните плениха от братята си двеста хиляди жени, синове и дъщери и при това взеха много плячка от тях, и отнесоха плячката в Самария.
9 А там имаше един Господен пророк на име Одид; той излезе да посрещне войската, която идваше в Самария, и им каза: Ето, понеже Господ, Бог на бащите ви, се разгневи на Юдея, ги предаде в ръката ви; и вие ги убихте с ярост, която стигна до небето.
10 И сега възнамерявате да държите юдеите и йерусалимците като роби и робини под себе си; обаче няма ли във вас, в самите вас престъпления против Господа, вашия Бог?
11 И така, сега ме послушайте и върнете пленниците, които заробихте от братята си; защото яростен гняв от Господа е върху вас.
12 Тогава някои от първенците от Ефремовите синове - Азария, Йонановият син, Варахия, Месилемотовият син, Езекия, Селумовият син, и Амаса, Адлаевият син, станаха против завърналите се от войната и им казаха:
13 Не въвеждайте тук пленниците; защото, като беззаконствахме вече против Господа, вие искате да прибавите към греховете и престъпленията ни; защото престъплението ни е голямо и яростен гняв е върху Израел.
14 Тогава войниците оставиха пленниците и плячката пред първенците и пред цялото събрание.
15 И споменатите по име мъже станаха и взеха пленниците, и облякоха от плячката всички голи между тях; облякоха ги, обуха ги, дадоха им да ядат и да пият и ги помазаха, а всички слаби от тях пренесоха на осли и ги заведоха в Йерихон, града на палмите, при братята им. Тогава се върнаха в Самария.
16 В онова време цар Ахаз прати до асирийските царе да иска помощ,
17 защото едомците пак бяха дошли и поразили Юдея, и взели пленници.
18 Филистимците бяха нападнали също полските градове и южната страна на Юдея и бяха превзели Ветсемес, Еалон, Гедирот, Сокхо и селата му, Тамна и селата му и Гимзо и селата му, и се бяха заселили в тях.
19 Защото Господ смири Юдея поради Юдейския цар Ахаз; понеже той беше развратил Юдея и безчествал много против Господа.
20 И асирийският цар Теглат-феласар дойде при него; но той го притесни, а не го подкрепи;
21 защото Ахаз, като оголи Господния дом и царската къща и първенците, даде всичко на асирийския цар; но това не му помогна.
22 Във времето на притеснението си той още повече престъпваше против Господа; такъв беше цар Ахаз.
23 Защото жертваше на дамаските богове, които го бяха поразили, като казваше: Понеже боговете на сирийските царе им помагат, на тях ще принасям жертви, за да помагат и на мене. Но те станаха причина да падне той и целият Израел.
24 Ахаз събра съдовете на Божия дом и ги съсече, затвори вратите на Господния дом и си направи жертвеници на всеки ъгъл в Йерусалим.
25 И във всеки Юдов град издигна високи места, за да кади на други богове, и разгневи Господа, Бога на бащите си.
26 А останалите негови дела и всичките му постъпки, първите и последните, са записани в Книгата на Юдейските и Израелевите царе.
27 Ахаз заспа с бащите си и го погребаха в града, в Йерусалим, но не го занесоха в гробищата на Израелевите царе. А вместо него се възцари синът му Езекия.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36