за Христос

2Летописи 23   

1 А в седмата година Йодай се укрепи, като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаил, Йоанановия син, Азария, Овидовия син, Маасия, Адаиевия син, и Елисафат, Зехриевия син, и сключи завет с тях.
2 Те обходиха Юдея и събраха левитите от всички Юдейски градове и началниците на Израелевите бащини домове, и дойдоха в Йерусалим.
3 Тогава цялото събрание сключи завет с царя в Божия дом. Йодай им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци.
4 Ето какво трябва да направите: една трета от вас, от свещениците и от левитите, които постъпвате на служба в събота, нека стоят вратари при вратите,
5 една трета в царската къща и една трета при портата на основата; а целият народ да бъде в дворовете на Господния дом.
6 И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и онези от левитите, които служат; те нека влизат, защото са святи; а целият народ да пази заръчаното от Господа.
7 Левитите да окръжават царя, като всеки има оръжията си в ръка; който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.
8 И така, левитите и цяла Юдея извършиха всичко, според както заповяда свещеник Йодай, и взеха всеки мъжете си - онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да оставят службата в събота; защото свещеник Йодай не разпускаше отрядите.
9 Свещеник Йодай даде на стотниците копията и малките и големите щитове на цар Давид, които бяха в Божия дом.
10 И постави целия народ около царя - всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната до лявата страна на дома, край жертвеника и край храма.
11 Тогава изведоха царския син и положиха на него короната, и му връчиха божественото заявление, и го направиха цар. Йодай и синовете му го помазаха и извикаха: Да живее царят!
12 А Готолия, като чу вика от народа, който се стичаше и хвалеше царя, дойде при народа в Господния дом.
13 Тя погледна и видя, че царят стоеше при стълба си във входа и военачалниците, и тръбите при царя, и целият народ от страната се радваше и свиреше с тръбите, а певците и онези, които бяха изкусни да пеят псалми, свиреха с музикалните инструменти. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор!
14 Свещеник Йодай изведе стотниците, поставени над силите, и им каза: Изведете я вън от редовете и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в Господния дом.
15 И така, отстъпиха й място; и когато тя стигна до входа на царската къща, я убиха там.
16 Тогава Йодай сключи завет между себе си и целия народ и царя, че ще бъдат Господен народ.
17 И целият народ влезе във Вааловото капище и го събориха, жертвениците му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците.
18 Йодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил в Господния дом, за да принасят Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и песни според Давидовата наредба.
19 Постави и вратарите при портите на Господния дом да не би да влиза някой нечист от каквото и да е нещо.
20 Тогава, като взе стотниците, високопоставените, началниците на народа и целия народ от страната, изведоха царя от Господния дом; и като минаха през горната порта в царската къща, поставиха царя на царския престол.
21 Така целият народ от страната се зарадва и градът се успокои; а Готолия убиха с меч.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36