за Христос

2Летописи 15   

1 Реформите на цар Аса
Тогава Божият Дух дойде на Азария, Одидовия син,
2 който излезе да посрещне Аса и му каза: Слушайте ме, Аса и цяла Юда и Вениамине: Господ е с вас, докато вие сте с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го изоставите, и Той ще ви изостави.
3 Дълго време Израел остана без истинския Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон;
4 но когато в бедствието си се обърнаха към Господа, Израелевия Бог, и Го потърсиха, Той беше намерен от тях.
5 И в онези времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, а големи смутове върху всички жители на земите.
6 Народ беше сломяван от народ и град от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие.
7 А вие укрепвайте и да не отслабват ръцете ви; защото делото ви ще бъде възнаградено.
8 Когато Аса чу тези думи и предсказанието на пророк Одид, се ободри и премахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя и от градовете, които беше отнел от Ефремовата хълмиста земя; и поднови Господния жертвеник, който беше пред Господния притвор.
9 Той събра целия Юда и Вениамин и живеещите между тях пришълци от Ефрем, Манасия и Симеон; защото мнозина от Израел прибягваха при него, като виждаха, че Господ, неговият Бог, беше с него.
10 Те се събраха в Йерусалим в третия месец в петнадесетата година от царуването на Аса.
11 В това време принесоха жертви на Господа от донесената плячка - седемстотин говеда и седем хиляди овце.
12 И встъпиха в завет да търсят Господа, Бога на бащите си, от цялото си сърце и от цялата си душа
13 и да бъде умъртвяван всеки, малък или голям, мъж или жена, който не би потърсил Господа, Израелевия Бог.
14 И се заклеха на Господа със силен глас, с възклицание, с тръби и с рогове.
15 Тогава цяла Юдея се развесели поради клетвата; защото се заклеха от цялото си сърце и потърсиха Бога с цялата си воля; и Той беше намерен от тях и Господ им даде покой отвсякъде.
16 А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя беше направила отвратителен идол на Ашера; Аса съсече нейния идол, стри го и го изгори при потока Кедрон.
17 Но високите места не бяха премахнати от Израел; сърцето обаче на Аса беше съвършено през всичките му дни.
18 Той донесе в Божия дом посветените от баща му вещи и посветените от самия него сребро, злато и съдове.
19 И нямаше вече война до тридесет и петата година от царуването на Аса.
2Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36