за Христос

Числа 3   

1 Задължения на левитите като свещенослужители
А ето поколенията на Аарон и Моисей във времето, когато Господ говори на Моисей на Синайската планина.
2 Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.
3 Тези са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействат.
4 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха деца; а Елеазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си Аарон.
5 И Господ говори на Моисей:
6 Приведи Левиевото племе и ги представи пред свещеника Аарон, за да му слугуват.
7 Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.
8 И нека пазят всички принадлежности на шатъра за срещане и заръчаното от израелтяните, за да вършат служенето около скинията.
9 И да дадеш левитите на Аарон и на синовете му: те са дадени всецяло на него от страна на израелтяните.
10 А Аарон и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да бъде умъртвен.
11 Господ говори още на Моисей:
12 Ето, Аз взех левитите измежду израелтяните вместо всички първородни от израелтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои.
13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израел - и човек, и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Йехова.
14 И Господ говори на Моисей в Синайската пустиня:
15 Преброй Левиевите синове според бащините им домове, според семействата им; да преброиш всички мъжки от един месец и нагоре.
16 И така, Моисей ги преброи според Господнето слово, както му беше заповядано.
17 А синовете на Левий, по имената си, бяха тези: Гирсон, Каат и Мерарий.
18 Ето имената на Гирсоновите синове според семействата им: Ливний и Семей;
19 и Каатовите синове според семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;
20 и Мерариевите синове според семействата им: Маалий и Мусий. Тези са семействата на Левиевите синове според бащините им домове.
21 От Гирсон произлезе Ливниевото и Семеевото семейство; тези са семействата на Гирсоновите синове.
22 Преброените от тях според числото на всичките от мъжки пол от един месец и нагоре, които бяха преброени от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.
23 Семействата на Гирсоновите синове да поставят шатрите си зад скинията към запад.
24 И началник на бащиния дом на Гирсоновите синове да бъде Елиасаф, Лаиловият син.
25 А под грижата на Гирсоновите синове в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, завесата на входа на шатъра за срещане,
26 дворните завеси, завесата за входа на двора, който е около скинията, и жертвеникът и въжетата му за цялата му служба.
27 От Каат произлезе семейството на Амрамовите синове и семейството на Исахаровите синове, и семейството на Хевроновите синове, и семейството на Озииловите синове; тези са семействата на Каатовите синове.
28 Според числото на всички от мъжки пол от един месец и нагоре имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.
29 Семейството на Каатовите синове да постави шатрите си откъм южната страна на скинията.
30 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовите синове да бъде Елисафан, Озииловият син.
31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, жертвениците, принадлежностите на светилището, с които служат, завесата и всичко, което принадлежи на службата му.
32 Елеазар, син на свещеника Аарон, да бъде началник над левитските началници и да надзирава онези, които пазят заръчаното за светилището.
33 От Мерарий произлезе семейството на Маалиевите синове и семейството на Мусиевите синове; тези са Мерариевите семейства.
34 Които от тях бяха преброени според числото на всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.
35 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевите синове да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.
36 А под грижата, определена на Мерариевите синове, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,
37 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжетата им.
38 Тези, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, т. е. грижа за израелтяните; а чужденец, който би се приближил, да бъде умъртвен.
39 Всички, преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха според семействата им, според Господнята заповед, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.
40 Тогава Господ каза на Моисей: Преброй всички мъжки първородни от израелтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.
41 И да вземеш левитите за Мен (Аз съм Господ) вместо всички първородни между израелтяните и добитъка на левитите вместо всички първородни между добитъка на израелтяните.
42 И така, Моисей преброи всички първородни между израелтяните, както Господ му заповяда;
43 и всички мъжки първородни, като бяха преброени по име от един месец и нагоре според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста седемдесет и трима души.
44 Вземи левитите вместо всички първородни между израелтяните и добитъка на левитите вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.
45 А за откупуване на двеста седемдесет и трима души, с които първородните между израелтяните са повече от левитите,
46 да вземеш по пет сикъла на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);
47 и парите на откупа от онези, които са повече, да дадеш на Аарон и синовете му.
48 И така, Моисей взе парите на откупа от онези, които бяха повече от изкупените чрез размяна с левитите;
49 от първородните на израелтяните взе парите, хиляда триста шестдесет и пет сикъла според сикъла на светилището.
50 Моисей даде парите от откупа на Аарон и синовете му според Господнето слово, както Господ заповяда на Моисей.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36