за Христос

Числа 24   

1 А Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израел, не отиде, както друг път да търси гадания, а обърна лицето си към пустинята.
2 Като погледна, Валаам видя Израел заселен според племената си; и Божият Дух слезе на него.
3 И започна притчата си, като каза:
Валаам, син Веоров, каза;
и човекът, който има отворени очи, каза;
4 каза онзи, който чу Божиите думи,
който видя видението от Всесилния,
който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени:
5 Колко са красиви твоите шатри, Якове,
твоите скинии, Израелю!
6 Като долини са разпрострени,
като градини по речни брегове,
като алоени дървета, които Господ е насадил,
като кедри покрай водите.
7 Ще се излива вода от ведрата му
и потомството му ще се простира в много води;
царят му ще бъде по-висок от Агага
и царството му ще се възвеличи.
8 Бог го изведе от Египет;
има сила, както див вол;
ще погълне неприятелските му народи,
ще строши костите им и ще ги удари със стрелите си.
9 Легнал е и лежи като лъв
и като лъвица; кой ще го разбуди?
Благословен, който те благославя!
И проклет, който те проклина!
10 Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска с ръце; и Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, три пъти ти все ги благославяш.
11 И така, сега бягай на мястото си, казах си да те въздигна до голяма почит; но, ето, Господ те въздържа от почит.
12 А Валаам отвърна на Валак: Не говорих ли аз и на твоите посланици, които ми прати, като казах:
13 Ако би ми дал Валак и къщата си, пълна със сребро и злато, не мога да пристъпя Господнето повеление и да направя добро или зло от себе си, а онова, което Господ проговори, него ще кажа?
14 Сега аз си отивам при своя народ; ела да ти кажа какво ще направи този народ на твоя народ в следващите дни.
15 И като започна притчата си, каза:
Валаам, син Веоров, каза
и човекът с отворени очи каза;
16 каза онзи, който чу думите Божии,
който има знание за Всевишния,
който видя видението от Всесилния,
който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени:
17 Виждам го, но не сега;
гледам го, но не отблизо.
Ще излезе звезда от Яков
и ще се въздигне скиптър от Израел;
ще порази моавските първенци
и ще погуби всичките Ситови потомци.
18 Едом ще бъде притежаван,
също и Сиир ще бъде притежаван от неприятелите си;
а Израел ще действа мощно.
19 Един, произлязъл от Яков, ще завладее
и ще погуби останалите от града.
20 А като видя Амалик, продължи притчата си и каза:
Амалик е пръв между народите;
но най-накрая съвсем ще бъде изтребен.
21 А като видя кенейците, продължи притчата си и каза:
Яко е твоето жилище
и си положил гнездото си на канарата,
22 но кенейците ще се разорят,
докато те заплени Асур.
23 Още продължи притчата си и каза:
Уви! Кой ще остане жив,
когато Бог извърши това?
24 Но кораби ще дойдат от крайбрежията на Китим
и ще смирят Асур, и ще смирят Евер;
но и дошлите съвсем ще бъдат изтребени.
25 Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна на мястото си; също и Валак отиде по пътя си.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36