за Христос

Числа 20   

1 Смъртта на Мариам и събитията в Кадис
В първия месец израелтяните, цялото общество, дойдоха в Цинската пустиня; и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и там беше погребана.
2 А вода нямаше за обществото, така че те се събраха против Моисей и Аарон.
3 Народът се скара с Моисей, като говореше: О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа!
4 Защо изведохте Господнето общество в тази пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни?
5 И защо ни изведохте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, нито за смокини, нито за лозя, нито за нарове, нито има вода за пиене?
6 Тогава Моисей и Аарон се отдалечиха от присъствието на обществото към входа на шатъра за срещане, където и паднаха на лицата си; и Господнята слава им се яви.
7 И Господ говори на Моисей:
8 Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им.
9 И така, Моисей взе жезъла, който беше пред Господа, както Той му заповяда;
10 и като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вие, бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара?
11 Тогава Моисей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода и обществото и добитъкът им пиха.
12 Но Господ каза на Моисей и Аарон: Понеже не Ми вярвахте, за да Ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам.
13 Това е водата на Мерива, защото израелтяните се препираха с Господа и Той се освети сред тях.
14 След това Моисей изпрати посланици от Кадис до едомския цар да му кажат: Така говори брат ти Израел: Ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха,
15 как бащите ни слязоха в Египет и живяхме дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни,
16 и как, когато ние извикахме към Господа, Той чу гласа ни, изпрати един ангел и ни изведе от Египет; и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели.
17 Нека минем, моля, през земята ти. Няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; а ще вървим през царския път; няма да се отбием нито надясно, нито наляво, докато не преминем твоите предели.
18 Но Едом му отговори: Няма да минеш през земята ми, да не би да изляза с меч против теб.
19 А израелтяните пак му казаха: Ние ще минем през пътя; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само с краката си да премина и нищо друго.
20 А той пак отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много народ и със силна ръка.
21 Така Едом отказа да пусне Израел да мине през пределите му; затова Израел се отвърна от него.
22 Смъртта на Аарон
И така, израелтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис и дойдоха при планината Ор.
23 Тогава Господ говори на Моисей и Аарон на планината Ор, до границите на Едомската земя:
24 Аарон ще се прибере при народа си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израелтяните, понеже не се покорихте на думата Ми при водата на Мерива.
25 Вземи Аарон и сина му Елеазар и ги изведи на планината Ор;
26 съблечи от Аарон одеждите му и облечи с тях сина му Елеазар; и Аарон ще се прибере при народа си и ще умре там.
27 И Моисей направи, както Господ заповяда; те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество.
28 Моисей съблече от Аарон одеждите му и облече с тях сина му Елеазар; и Аарон умря там, на връх планината; а Моисей и Елеазар слязоха от планината.
29 След като цялото общество видя, че Аарон умря, то целият Израелев дом оплакваха Аарон тридесет дни.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36