за Христос

Числа 2   

1 И Господ говори на Моисей и Аарон:
2 Израелтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаците на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си наоколо.
3 Тези, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан според устроените си войнства; и началник на Юдовите синове да бъде Наасон, Аминадавовият син.
4 (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.)
5 До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на Исахаровите синове да бъде Натанаил, Суаровият син
6 (а неговото множество, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души);
7 и Завулоновото племе; и началник на Завулоновите синове да бъде Елиав, Хелоновият син
8 (а неговото множество, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.
9 Всички, преброени в Юдовия стан, бяха сто осемдесет и шест хиляди и четиристотин души според устроените им войнства). Те да се вдигат първи.
10 Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан според устроените им войнства; и началник на Рувимовите синове да бъде Елисур, Седиуровият син.
11 (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.)
12 До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на Симеоновите синове да бъде Селумиил, Сурисадаевият син
13 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души);
14 и Гадовото племе; и началник на Гадовите синове да бъде Елисаф, Деуиловият син
15 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.
16 Всички, преброени в Рувимовия стан, бяха сто петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет души според устроените им войнства). Те да се вдигат втори.
17 После да се вдига шатърът за срещане със стана на левитите сред становете; както са поставили шатрите си, така да се вдигат, всеки на реда си при знамето си.
18 Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан според устроените им войнства; и началник на Ефремовите синове да бъде Елисама, Амиудовият син.
19 (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души.)
20 До него да бъде Манасиевото племе; и началник на Манасиевите синове да бъде Гамалиил, Федасуровият син
21 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души);
22 и Вениаминовото племе; и началник на Вениаминовите синове да бъде Авидан, Гедеоновият син
23 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.
24 Всички преброени в Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души според устроените им войнства). Те да се вдигат трети.
25 Към север да бъде знамето на Дановия стан според устроените им войнства; и началник на Дановите синове да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.
26 (А неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.)
27 До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на Асировите синове да бъде Фагеил, Охрановият син
28 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляди и петстотин души);
29 и Нефталимовото племе; и началник на Нефталимовите синове да бъде Ахирей, Енановият син
30 (а неговото войнство, т. е. преброените от тях, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.
31 Всички, преброени в Дановия стан, бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се вдигат последни при знамената си.
32 Тези са преброените от израелтяните според бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете според устроените им войнства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.
33 А левитите не бяха преброени между израелтяните, както Господ заповяда на Моисей.
34 И така, израелтяните правеха напълно това, което Господ заповяда на Моисей; така поставиха шатрите си при знамената си, така се и вдигаха, всеки според семействата си, според бащините си домове.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36