за Христос

Съдии 3   

1 А ето народите, които Господ остави, за да изпита чрез тях Израел, всички тези, които не бяха влизали във всичките ханаански битки.
2 Остави ги само за да знаят и да се научат на бой поне тези от поколенията на израелтяните, които от по-рано не са знаели. Остави:
3 петимата началници на филистимците и всички ханаанци, сидонци и евейци, които живеят в Ливанската планина, от планината Ваал-ермон до прохода на Емат.
4 Те служеха, за да бъде изпитан Израел чрез тях и да се разбере ще слушат ли заповедите, които Господ беше заповядал на бащите им чрез Моисей.
5 Също така израелтяните се заселиха между ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците и йевусейците;
6 и вземаха дъщерите им за жени, даваха дъщерите си на синовете им и служеха на боговете им.
7 Управление на съдиите в Израел
(3:7-16:31)
Първи съдия - Готониил

И израелтяните извършиха зло пред Господа, като забравяха Господа, своя Бог, и служеха на ваалимите и на ашерите.
8 Затова гневът на Господа пламна против Израел и Той ги предаде на месопотамския цар Хусанрисатаим; и израелтяните бяха под властта на Хусанрисатаим осем години.
9 А когато израелтяните извикаха към Господа, Той въздигна избавител на израелтяните, който ги спаси - Готониил, син на Кенез, по-младия брат на Халев.
10 Дух Господен дойде върху него и той беше съдия над Израел. Излезе и на бой и Господ предаде в ръката му месопотамския цар Хусанрисатаим; и ръката му надделя против Хусанрисатаим.
11 Тогава земята беше спокойна четиридесет години. И Готониил, Кенезовият син, умря.
12 Втори съдия - Аод
Пак израелтяните извършиха зло пред Господа; и Той укрепи моавския цар Еглон против Израел - вследствие на злото, което израелтяните извършиха пред Господа.
13 Еглон събра при себе си амонците и амаличаните и отиде, порази Израел и завладя Града на палмите.
14 И израелтяните бяха под властта на моавския цар Еглон осемнадесет години.
15 А когато израелтяните извикаха към Господа, Той им въздигна за избавител Аод, син на вениаминеца Гира, мъж левак. По него израелтяните пратиха подарък на моавския цар Еглон.
16 Аод си направи меч, остър и от двете страни, дълъг един лакът, и го опаса под връхната си дреха на дясното си бедро.
17 И така, той поднесе подаръка на моавския цар Еглон. А Еглон беше много пълен човек.
18 И като поднесе подаръка и изпрати обратно хората, които носеха подаръка,
19 Аод се върна от пограничните камъни, които са при Галгал, и каза: Имам да ти казвам нещо тайно, царю. А царят му отговори: Мълчи. И отпрати навън всички, които стояха при него.
20 Тогава Аод се приближи към него; а царят седеше сам в лятната си горна стая. Аод каза: Имам дума от Бога за тебе. Тогава царят стана от стола си.
21 А Аод протегна лявата си ръка и като измъкна меча от страната на дясното си бедро, го заби в корема му
22 дотам, че и дръжката влезе след желязото, а острието на меча излезе отзад. Аод не извади меча, защото толкова навътре беше влязло желязото, че тлъстината скри дръжката на меча.
23 Тогава Аод излезе през преддверието, затвори след себе си вратата на горната стая и я заключи.
24 Когато той излезе, дойдоха слугите на Еглон и като видяха, че вратата на горната стая беше заключена, си казаха: Вероятно царят е по нужда в лятната стая.
25 Но въпреки че чакаха, докато ги хвана срам, той не отваряше вратата на горната стая. Затова слугите взеха ключ, отвориха вратата и видяха, че господарят им лежеше мъртъв на земята.
26 А докато те се бавеха, Аод избяга; премина пограничните камъни и се спаси в Сеирот.
27 И когато дойде, засвири с тръба в Ефремовата хълмиста земя и израелтяните слязоха с него от хълмистата земя, а той беше начело.
28 Аод им каза: Вървете след мене, защото Господ ви предаде неприятелите ви, моавците. И те отидоха след него и като превзеха бродовете на Йордан към моавската страна, не оставиха да премине нито един човек.
29 Тогава поразиха десет хиляди моавски мъже, всички едри и здрави; не се спаси нито един.
30 Така в онова време Моав беше покорен от Израел. Тогава на земята имаше спокойствие осемдесет години.
31 Трети съдия - Самегар
След Аод настана времето на Самегар, Анатовия син, който с един волски остен изби шестстотин мъже от филистимците; той също избави Израел.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21