за Христос

Съдии 20   

1 Война между Израел и Вениаминовото племе
Тогава всички израелтяни излязоха. Цялото общество от Дан до Вирсавее заедно с Галаадската земя се събра като един човек пред Господа в Масфа.
2 И хора от всички краища, всичките Израелеви племена, четиристотин хиляди мъже пехотинци, които носеха меч, се присъединиха към събранието на Божия народ.
3 И Вениаминовите синове чуха, че израелтяните отишли в Масфа. Израелтяните казаха: Разкажете ни как стана това зло.
4 Левитът, мъжът на убитата жена, им отговори: Отбих се в Гавая Вениаминова заедно с наложницата ми, за да пренощуваме.
5 А гавайските мъже ме нападнаха и през нощта обиколиха къщата, в която бях. Мен искаха да убият, а наложницата ми изнасилваха и тя умря.
6 Затова взех тялото на наложницата си, разсякох го и го изпратих по всички предели на Израелевото наследство; защото те извършиха разврат и безумие в Израел.
7 Гледайте, вие, израелтяните, всички вие, съветвайте се тук помежду си и дайте мнението си.
8 Тогава целият народ в пълно единомислие каза: Никой от нас няма да отиде в шатъра си, нито някой от нас ще се върне в къщата си,
9 а ето какво ще направим на Гавая - ще отидем против нея по жребий;
10 и ще вземем по десет мъже на сто от всички Израелеви племена и по сто на хиляда, и по хиляда на десет хиляди, които да донесат храна на народа. Като стигнат в Гавая Вениаминова, да сторят с тях според всичкото безумие, което те извършиха в Израел.
11 И така, против града се събраха всички Израелеви мъже, обединени като един човек.
12 Тогава Израелевите племена пратиха мъже по цялото Вениаминово племе да казват: Какво е това нечестие, което е било извършено при вас?
13 Сега предайте хората, онези развратници, които са в Гавая, за да ги избием и да премахнем това зло от Израел. Но Вениамин отказа да послуша гласа на братята си, израелтяните.
14 Вениаминовите синове се събраха от градовете си в Гавая, за да излязат на бой против израелтяните.
15 И в онзи ден Вениаминовите синове, които бяха излезли от градовете, като се преброиха, бяха двадесет и шест хиляди мъже, които носеха меч, без жителите на Гавая, които отделно бяха седемстотин отбрани мъже.
16 Между целия този народ имаше седемстотин отбрани мъже леваци, които всички можеха с прашка да хвърлят камъни с точност до косъм и всеки път да улучват.
17 А без Вениамин Израелевите мъже, като се преброиха, бяха четиристотин хиляди мъже, които носеха меч. Всички те бяха военни мъже.
18 Тогава израелтяните тръгнаха, излязоха при Ветил и се допитаха до Бога: Кой от нас пръв да излезе на бой против Вениаминовите синове? А Господ каза: Юда да излезе пръв.
19 И така, на сутринта израелтяните станаха и разположиха стан против Гавая.
20 Израелевите мъже излязоха на бой против Вениамин и се опълчиха против тях в Гавая.
21 А Вениаминовите синове излязоха от Гавая и в онзи ден повалиха на земята двадесет и две хиляди мъже от Израел.
22 Но народът, Израелевите мъже, се съвзеха и отново се опълчиха на бой, на мястото, където бяха се били първия ден.
23 Защото израелтяните бяха застанали и бяха плакали пред Господа до вечерта, и се бяха допитали до Господа: Да влезем ли пак в бой против потомците на брат ни Вениамин? И Господ беше казал: Влезте в бой против тях.
24 И така, на втория ден израелтяните се приближиха до Вениаминовите синове.
25 А на втория ден Вениамин излезе от Гавая против тях и повали на земята още осемнадесет хиляди мъже от израелтяните; всички те носеха меч.
26 Тогава всички израелтяни и целият народ отидоха във Ветил и плакаха, и седнаха там пред Господа, постиха в онзи ден до вечерта; и принесоха всеизгаряния и мирни жертви пред Господа.
27 После израелтяните се допитаха до Господа (защото през онези дни ковчегът на Божия завет беше там
28 и Финеес, син на Елеазар, Аароновия син, служеше пред него през онези дни) и запитаха: Да влезем ли пак в бой против потомците на брат ни Вениамин или да престанем? И Господ отговори: Възлезте, защото утре ще ги предам в ръката ви.
29 Тогава Израел постави засада около Гавая.
30 И на третия ден израелтяните излязоха против Вениаминовите синове и се опълчиха против Гавая, както предишните дни.
31 А Вениаминовите синове излязоха против народа, отдалечиха се от града и започнаха, както в предишните дни да поразяват хората по пътищата (от които единият отива към Ветил, а другият към Гавая), и убиха в полето около тридесет мъже от Израел.
32 Затова Вениаминовите синове си помислиха: Те падат пред нас, както преди това. А израелтяните си казаха: Да побегнем и да ги отвлечем от града към пътищата.
33 Тогава всички Израелеви мъже станаха от мястото си и се опълчиха във Ваал-тамар, и засадата на Израел изскочи от прикритието си, от Гавайската ливада.
34 И връхлетяха против Гавая десет хиляди отбрани мъже от целия Израел и битката ставаше ожесточена; но Вениаминовите синове не подозираха, че бедата ги застигаше.
35 Защото Господ порази Вениамин пред Израел; в онзи ден израелтяните погубиха от Вениаминовите синове двадесет и пет хиляди и сто мъже; те всичките носеха меч.
36 И Вениаминовите синове видяха, че бяха поразени. Защото Израелевите мъже отстъпиха пред Вениаминовите синове, като разчитаха на засадата, която бяха поставили против Гавая.
37 Тогава засадата връхлетя върху Гавая, след като бяха изчакали, и поразиха целия град с острието на меча.
38 А Израелевите мъже бяха определили знак с воините, които бяха в засадата - да се издигне от града голям стълб дим.
39 И когато израелтяните отстъпваха в битката, Вениамин започна да поразява и изби от тях около тридесет мъже, защото си казваха: Наистина те падат пред нас, както при първата битка.
40 Но когато облакът почна да се издига от града под формата на димен стълб, Вениаминовите синове погледнаха назад и видяха, че от целия град се издигаше дим към небето.
41 Тогава Израелевите мъже се върнаха; и Вениаминовите мъже се смутиха, защото разбраха, че бедата ги постигна.
42 Затова се обърнаха да бягат пред Израелевите мъже към пътя за пустинята, но битката ги притисна. Израелтяните погубваха пред градовете онези, които излизаха от тях.
43 Те обградиха Вениаминовите синове, гониха ги и ги тъпкаха без съпротива до Гавая на изток.
44 От Вениамин паднаха осемнадесет хиляди мъже - всичките храбри мъже.
45 И така, те се обърнаха и побегнаха към пустинята в канарата Римон. А израелтяните застигнаха изоставащи от тях по пътищата - пет хиляди мъже, после ги гониха до Гидом и там убиха още две хиляди мъже.
46 Така всички, които паднаха в онзи ден от Вениамин, бяха двадесет и пет хиляди мъже, които носеха меч - всичките храбри мъже.
47 А шестстотин мъже побегнаха към пустинята, в канарата Римон; и седяха в канарата Римон четири месеца.
48 А Израелевите мъже се нахвърлиха върху Вениаминовите синове и ги поразиха с острието на меча - както жителите на градовете, така и добитъка, и всичко, което се намираше там; и опожариха всички градове, които намираха.
Съдии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21