за Христос

Римляни 13   

1 Задължения към властта
Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога.
2 Затова който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си.
3 Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, а на злотвореца. Искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея;
4 понеже владетелят е Божий служител за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно меча, понеже е Божий служител и въздава заслуженото с гняв на този, който върши зло.
5 Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта.
6 Понеже по тази причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност.
7 Отдавайте на всички дължимото: на когото се дължи данък - данъка; на когото мито - митото; на когото страх - страха; на когото почит - почитта.
8 Любовта е изпълнение на Божия закон
Не оставайте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона.
9 Понеже заповедите: Не прелюбодействай; Не убивай; Не кради; Не пожелавай и която и да било друга заповед се заключават в тези думи: Да обичаш ближния си, както себе си.
10 Любовта не върши зло на ближния; следователно любовта изпълнява закона.
11 Живот в светлина
И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме.
12 Нощта премина, а денят наближи: и така, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината.
13 Както в бял ден, нека ходим благопристойно, не в пирувания и пиянства, не в блудство и разпътство, не в свади и зависти.
14 Но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти.
Римляни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16