за Христос

Римляни 10   

1 Исус Христос - завършек на Закона
Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израел.
2 Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според съвършеното знание.
3 Понеже, като не познават правдата, която е от Бога, и искат да утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда.
4 Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва.
5 Спасението е за всички
Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея.
6 А правдата, която е чрез вяра, говори така: Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, т. е. да свали Христос?,
7 или: Кой ще слезе в бездната, т. е. да въздигне Христос от мъртвите?
8 Но какво казва тя? Казва, че словото е близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, т. е. словото на вярата, което проповядваме.
9 Защото ако изповядаш с устата си,че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.
10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.
11 Защото Писанието казва: Никой, който вярва в Него, няма да се посрами.
12 Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.
13 Защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси.
14 Как обаче ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано:
Колко са прекрасни
краката на тези, които благовестват доброто!
16 Но не всички послушаха благовестието; защото Исая казва:
Господи, кой е повярвал в известеното от нас?
17 И така, вярата е от слушане, а слушането - от Христовото слово.
18 Но казвам: Те не са ли чули? Наистина, чули са:
По цялата земя се разнесе гласът им,
и думите им - до краищата на вселената.
19 Но пак казвам: Израел не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Моисей казва:
Аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ;
с народ непросветен ще ви разгневя;
20 а Исая се осмелява да каже:
Намерен бях от онези, които не Ме търсеха;
явен станах на тези, които не питаха за Мен;
21 а за Израел казва:
Простирах ръцете Си цял ден
към народ непокорен и опак.
Римляни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16