за Христос

Матей 4   

1 Изкушението в пустинята
(Марк 1:12-13; Лука 4:1-13)

Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.
3 И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.
4 А Той отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста."
5 Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:
6 Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:
"Ще заповяда на ангелите Си за Теб;
и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о камък крака Си."
7 Исус му каза: Писано е още:
"Да не изпитваш Господа, твоя Бог."
8 Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички царства на света и тяхната слава и Му каза:
9 Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: "На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш."
11 Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.
12 Началото на служението на Исус Христос
(Марк 1:14-15; Лука 4:14-15; Йоан 4:43-45)

А когато Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, се оттегли в Галилея.
13 И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели;
14 за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва:
15 "Завулоновата земя и Нефталимовата земя,
край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея;
16 народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина;
и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка,
на тях изгря светлина."
17 Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.
18 Призоваването на галилейските рибари
(Марк 1:16-20; Лука 5:1-11)

И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя - Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.
19 Той им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.
20 И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него.
21 И като отмина оттам, видя други двама братя - Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Зеведей; и ги повика.
22 И те начаса оставиха ладията и баща си и тръгнаха след Него.
23 Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.
24 И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, измъчвани от разни болести и страдания, обладани от бесове, епилептици и парализирани; и ги изцели.
25 И след Него вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Йерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28