за Христос

Матей 22   

1 Притча за царската сватба
(Лука 14:16-24)

И Исус пак започна да им говори с притчи, като казваше:
2 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.
3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.
4 Пак изпрати други слуги, като им каза: Кажете на поканените: Ето, приготвих обяда си; телетата ми и угоените животни са заклани и всичко е готово; елате на сватба.
5 Но те пренебрегнаха поканата и си отидоха, всеки по своя път: един на своята нива, а друг на търговията си;
6 а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
7 И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци, и изгори града им.
8 Тогава каза на слугите си: Сватбата е готова, но поканените не бяха достойни.
9 Затова идете по кръстопътищата и колкото хора намерите, поканете ги на сватба.
10 И така, онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха - зли и добри; и сватбата се напълни с гости.
11 А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха.
12 И му каза: Приятелю, ти как си влязъл тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.
13 Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
14 Защото мнозина са поканени, а малцина са избрани.
15 За плащането на данъка
(Марк 12:13-17; Лука 20:20-26)

Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го уловят в казаното от Него.
16 И пратиха при Него учениците си, заедно с иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците.
17 Затова, кажи ни: Ти как мислиш? Правилно ли е да даваме данък на Цезаря или не?
18 А Исус разбра лукавщината им и каза: Защо Ме изпитвате, лицемери?
19 Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз.
20 Той ги попита: Чий е този образ и надпис?
21 Казаха Му: На Цезаря. Тогава им каза: Като е така, отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.
22 И като чуха това, те се учудиха и като Го оставиха, си отидоха.
23 За възкресението на мъртвите
(Марк 12:18-27; Лука 20:27-40)

В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха:
24 Учителю, Моисей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да създаде потомство на брат си.
25 А между нас имаше седем братя; и първият се ожени и умря; и като нямаше потомство, остави жена си на брат си;
26 също и вторият, и третият до седмия.
27 А след всички тях умря и жената.
28 И така, при възкресението на кого от седмината ще бъде жена, защото те всички я имаха?
29 А Исус им отговори: Заблуждавате се, като не знаете Писанията, нито Божията сила.
30 Защото при възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето.
31 А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори:
32 "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
33 И множеството, като чу това, се чудеше на учението Му.
34 Най-голямата заповед
(Марк 12:28-34; Лука 10:25-28)

А фарисеите, като чуха, че затворил устата на садукеите, събраха се заедно.
35 И един от тях, законник, за да Го изпита, Му зададе въпроса:
36 Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?
37 А Той му каза: "Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум."
38 Това е най-голямата и първа заповед.
39 А втора, подобна на нея, е тази: "Да възлюбиш ближния си, както себе си."
40 На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.
41 Исус Христос и Давид
(Марк 12:35-37; Лука 20:41-44)

И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита:
42 Какво мислите за Христос? Чий Син е? Казаха Му: На Давид.
43 Каза им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, като казва:
44 "Каза Господ на моя Господ:
Седи отдясно на Мене,
докато положа враговете Ти под краката Ти"?
45 И така, ако Давид го нарича Господ, как тогава Той е негов син?
46 И никой не можеше да Му отговори нито дума; нито пък дръзна вече някой от този ден да Му задава въпроси.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28