за Христос

Матей 15   

1 Божии заповеди и човешки предания
(Марк 7:1-13)

Тогава някои фарисеи и книжници дойдоха при Исус от Йерусалим и казаха:
2 Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб?
3 А Той им отговори: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
4 Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и: "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви."
5 Но вие казвате: Който каже на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е дар на Бога,
6 той да не почита баща си или майка си. Така заради вашето предание вие осуетихте Божията заповед.
7 Лицемери! Добре е пророкувал Исая за вас, като е казал:
8 "Тези хора се приближават до Мене с устата си и Ме почитат с устните си;
но сърцето им стои далеч от Мен.
9 Обаче напразно Ми се кланят,
като преподават за поучения човешки заповеди."
10 Кое прави човека нечист
(Марк 7:14-23)

И като повика народа, каза им: Слушайте и разбирайте!
11 Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.
12 Тогава се приближиха учениците и Му казаха: Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тези думи?
13 А Той отговори: Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще бъде изкоренено.
14 Оставете ги; те са слепи водачи; а ако слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.
15 Петър Му отговори: Обясни ни тази притча.
16 А Той каза: И вие ли още не проумявате?
17 Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава през корема и се изхвърля отзад?
18 А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.
19 Защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
20 Тези са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.
21 Вярата на една езичница и изцеляване на множество болни
(Марк 7:24-30)

И като излезе оттам, Исус се оттегли в Тирската и Сидонската област.
22 И, ето, една ханаанка излезе от онези места и извика: Смили се над мене, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми жестоко страда, обладана от бяс.
23 Но Той не й отговори нито дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като казваха: Отпрати я, защото вика след нас.
24 А Той отговори: Аз не съм изпратен при други освен при изгубените овце от Израелевия дом.
25 А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи, помогни ми.
26 Той отговори: Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата.
27 А тя каза: Така е, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.
28 Тогава Исус й отговори: О, жено, голяма е твоята вяра; нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря й оздравя.
29 И като замина оттам, Исус дойде при Галилейското езеро; и се качи на хълма и седеше там.
30 И дойдоха при Него големи множества, които водеха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете Му; и Той ги изцели;
31 а народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят и слепи да гледат. И прославиха Израелевия Бог.
32 Нахранване на четири хиляди души
(Марк 8:1-9)

А Исус повика учениците Си и каза: Жал Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мен и нямат какво да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им прималее по пътя.
33 Учениците Му казаха: Откъде да имаме в уединено място толкова хляб, че да нахраним такова голямо множество?
34 Исус им каза: Колко хляба имате? А те отвърнаха: Седем и малко рибки.
35 Тогава заповяда на народа да насядат на земята.
36 И като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи; и даде на учениците, а учениците - на народа.
37 И ядоха всички и се наситиха, и вдигнаха останалите къшеи, седем пълни кошници.
38 А онези, които ядоха, бяха четири хиляди мъже освен жените и децата.
39 И като разпусна народа, влезе в ладията и дойде в околностите на Магадан.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28