за Христос

Матей 13   

1 Притчи за Небесното царство
Притча за сеяча
(Марк 4:1-20; Лука 8:4-15)

В същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото.
2 И при Него се събраха големи множества, така че Той влезе и седна в една ладия, а целият народ стоеше на брега.
3 И им говореше много неща с притчи, като казваше: Ето, сеячът излезе да сее;
4 и като сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха.
5 А други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст; и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;
6 а когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха.
7 Други пък паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха.
8 А други паднаха на добрата земя и дадоха плод - кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.
9 Който има уши да слуша, нека слуша.
10 Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?
11 А Той им отговори: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.
12 Защото, който има, на него ще се даде и ще има в изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
13 Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; слушат, а не чуват, нито разбират.
14 Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исая, което гласи:
"С уши ще чувате, а никак няма да разберете;
и с очи ще гледате, а никак няма да видите.
15 Защото сърцето на тези хора е закоравяло.
И с ушите си трудно чуват,
и очите си затвориха;
да не би да видят с очите си
и да чуят с ушите си,
и да разберат със сърцето си,
и да се обърнат,
и Аз да ги изцеля."
16 А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви - защото чуват.
17 Защото, истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха.
18 А сега вие чуйте значението на притчата за сеяча.
19 При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му; той е посятото край пътя.
20 А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема;
21 корен обаче няма в себе си, а е привременен; и когато настане скръб или гонение поради словото, веднага отпада.
22 А посятото между тръните е онзи, който чува словото; но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден.
23 А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася - кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.
24 Притча за житото и плевелите
Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си;
25 но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде.
26 И когато поникна посевът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.
27 А слугите на стопанина дойдоха и му казаха: Господарю, ти не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?
28 Той им отговори: Някой неприятел е направил това. А слугите му казаха: Като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим?
29 А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубнете заедно с тях и житото.
30 Оставете да растат и двете заедно до жътвата; а по време на жътва ще кажа на жътварите: Съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.
31 Притча за синаповото зърно
(Марк 4:30-32; Лука 13:18-19)

Друга притча им предложи: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си;
32 то наистина е по-малко от всички семена, но когато порасне, е по-голямо от градинските растения и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват по клончетата му.
33 Притча за кваса
(Лука 13:20-21; Марк 4:33-34)

Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.
34 Всичко това Исус изказа на народа с притчи и без притчи не им говореше;
35 за да се изпълни казаното чрез пророка:
"Ще отворя устата Си в притчи;
ще изкажа скритото още от създанието на света."
36 Обяснение на притчата за житото и плевелите
Тогава Той остави народа и дойде в къщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.
37 А Той им отговори: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;
38 нивата е светът; доброто семе, това са синовете на царството; а плевелите са синовете на лукавия;
39 неприятелят, който ги пося, е дяволът; жътвата е свършекът на века; а жътварите са ангелите.
40 И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.
41 Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие,
42 и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби.
43 Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя Отец. Който има уши да слуша, нека слуша.
44 Притчи за скритото съкровище и скъпоценния бисер
Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.
45 Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери
46 и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше, и го купи.
47 Притча за мрежата
Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби от всякакъв вид,
48 и като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.
49 Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните,
50 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби,
51 Исус им казва: Разбрахте ли всичко това? Те Му отвърнаха: Разбрахме.
52 А Той им каза: Затова всеки книжник, който е бил научен за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо.
53 Исус Христос - отхвърлен от Назарет
(Марк 6:1-6; Лука 4:16-30)

Тогава Исус, когато свърши тези притчи, си замина оттам.
54 И като дойде в родината Си, поучаваше ги в синагогите им, така че те се чудеха и казваха: Откъде са дадени на Този тази мъдрост и сила да върши тези велики дела?
55 Не е ли Той синът на дърводелеца? Майка Му не се ли казва Мария, а братята Му Яков и Йосиф, Симон и Юда?
56 И сестрите Му не са ли всички сред нас? Тогава откъде е у Него всичко това?
57 И се съблазняваха в Него. А Исус им каза: Никой пророк не е без почит освен в своята родина и в своя дом.
58 И не извърши там много велики дела поради неверието им.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28