за Христос

Матей 11   

1 Свидетелството на Исус Христос за Йоан
(Лука 7:18-35)

А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.
2 А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати неколцина от учениците си да Му кажат:
3 Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?
4 Исус им отговори: Идете, съобщете на Йоан това, което чувате и виждате:
5 Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.
6 И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен.
7 И когато те си отиваха, Исус започна да говори на народа за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?
8 Но какво излязохте да видите? Човек, облечен в меки дрехи? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци.
9 Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.
10 Защото този е, за когото е писано:
"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще устрои пътя Ти пред Теб."
11 Истина ви казвам: Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното царство е по-голям от него.
12 А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема и които се насилят, го грабват.
13 Защото всички пророци и законът пророкуваха до Йоан;
14 и ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде.
15 Който има уши да слуша, нека слуша.
16 А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят по пазарите и викат на другарите си:
17 Свирихме ви и не играхте; жалеехме и не плакахте.
18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.
19 Дойде Човешкият Син, Който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак мъдростта се оправдава от делата си.
20 Горко на непокаялите се градове
(Лука 10:13-15)

Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от Неговите велики дела, за това, че не се покаяха:
21 Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.
22 Но, казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в деня на съда, отколкото на вас.
23 И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш! Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал.
24 Но, казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе.
25 Отец се открива чрез Сина
(Лука 10:21-22)

В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.
26 Да, Отче, защото така Ти се видя благоугодно.
27 Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отца никой не познава Сина; нито познава някой Отца освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие.
28 Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
29 Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.
30 Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28