за Христос

Марк 9   

1 Преображението на Исус Христос
(Мат. 17:1-13; Лука 9:28-36)

И им каза: Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло в сила.
2 И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях.
3 Дрехите Му станаха блестящи, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели.
4 И им се яви Илия заедно с Моисей, които разговаряха с Исус.
5 А Петър проговори на Исус и каза: Учителю, добре е да сме тук; и нека направим три шатри - една за Теб, една за Моисей и една за Илия;
6 защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много.
7 И се яви облак и ги засени; и дойде глас от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте.
8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си освен Исус.
9 И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого за това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.
10 И те пазеха тази заръка, като разискваха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите.
11 И Го попитаха: Защо книжниците казват, че трябва първо Илия да дойде?
12 А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? - Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен.
13 Но ви казвам, че Илия вече е дошъл и те постъпиха с него както си искаха и според писаното за него.
14 Излекуването на бесноватия младеж
(Мат. 17:14-21; Лука 9:37-43)

И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях.
15 И веднага, когато цялото множество Го видя, смая се и се завтече към Него, и Го поздравяваха.
16 А Той ги попита: За какво се препирате с тях?
17 И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух.
18 И където и да го хване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява; и говорих с Твоите ученици да изгонят духа, но не можаха.
19 А Той отговори: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мен.
20 И го доведоха при Него. И когато обладаният Го видя, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.
21 Исус попита баща му: От колко време му става така? А той каза: От детинство.
22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш, направи нещо, смили се над нас и ни помогни.
23 А Исус му каза: Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва.
24 Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.
25 А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, като му каза: Душе ням и глух, Аз ти заповядвам: Излез от него и да не влезеш повече в него.
26 И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така че повечето хора мислеха, че е умряло.
27 Но Исус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана.
28 И когато влезе в къщи, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним?
29 Той им каза: Този род с нищо не може да излезе освен с молитва и пост.
30 И като излязоха оттам, минаха през Галилея; а Той искаше никой да не узнае това.
31 Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци и ще Го убият; и след като Го убият, след три дни ще възкръсне.
32 Но те не разбираха думите Му и се бояха да Го попитат.
33 Наставление за смирение
(Мат. 18:1-5; Лука 9:46-48)

И дойдоха в Капернаум; и когато Исус влезе в къщата, ги попита: Какво разисквахте по пътя?
34 А те мълчаха, защото по пътя се бяха препирали помежду си - кой е по-голям?
35 И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички.
36 Тогава взе едно детенце и го постави посред тях; и като го прегърна, им каза:
37 Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приеме Мене, приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил.
38 Който не е против нас, той е на наша страна
(Лука 9:49-50)

Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му забранихме, защото не ни следваше.
39 А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да Ме злослови.
40 Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.
41 Защото, който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.
42 За изкушенията
(Мат. 18:6-9; 5:13; Лука 17:1-2; 14:34-35)

А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да му се окачи голям воденичен камък на врата и да бъде хвърлен в морето.
43 И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън,
44 където червеят им не умира и огънят не угасва.
45 И ако кракът ти те съблазни, отсечи го; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двата си крака и да бъдеш хвърлен в пъкъла,
46 И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла,
47 Защото всеки ще се осоли с огън (и всяка жертва ще се осоли със сол).
48 Добро нещо е солта; но ако солта обезсолее, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16