за Христос

Лука 20   

1 За властта на Исус Христос
(Мат. 21:23-27; Марк 11:27-33)

И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, дойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му казаха:
2 Кажи ни с каква власт правиш това или кой е Онзи, Който Ти е дал тази власт?
3 И Той им отвърна с думите: Ще ви задам и Аз един въпрос и Ми отговорете:
4 Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците?
5 А те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, ще каже: Защо не му повярвахте?
6 Но ако кажем: От човеците, целият народ ще ни убие с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк.
7 И отговориха, че не знаят откъде беше.
8 Тогава Исус им каза: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.
9 Притча за злите земеделци
(Мат. 21:33-46; Марк 12:1-12)

И започна да разказва на народа следната притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в чужбина за дълго време.
10 И по време на гроздобера прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и го отпратиха празен.
11 Изпрати и друг слуга; а те и него биха, поругаха се над него и го отпратиха празен.
12 Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.
13 Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя любимия си син; може него да почетат.
14 Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си: Този е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.
15 Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, какво ще направи с тях стопанинът на лозето?
16 Ще дойде и ще погуби тези земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това, казаха: Дано не бъде!
17 А той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е писано:
Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла?
18 Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.
19 И в същия час книжниците и главните свещеници се опитаха да Го хванат, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.
20 За плащането на данък на императора
(Мат. 22:15-22; Марк 12:13-17)

И като Го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума така, че да Го предадат на началството и на властта на управителя.
21 И те Го запитаха, като казваха: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;
22 право ли е за нас да даваме данък на Цезаря или не?
23 А Той разбра лукавството им и им каза:
24 Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? Те отговориха: На Цезаря.
25 А Той каза: Тогава отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.
26 И не можаха да уловят нищо в думите Му пред народа; и зачудени на отговора Му, млъкнаха.
27 За възкресението на мъртвите
(Мат. 22:23-33; Марк 12:18-27)

Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го запитаха:
28 Учителю, Моисей ни е писал: Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомство на брат си.
29 А имаше седем братя; и първият взе жена и умря бездетен.
30 И вторият, и третият я взеха;
31 така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца.
32 А после умря и жената.
33 И така, при възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седемте я имаха за жена?
34 А Исус им каза: Човеците на този свят се женят и се омъжват;
35 а онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.
36 И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и като участници във възкресението са синове на Бога.
37 А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, където писа за бодливия храст, когато нарече Господа Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.
38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.
39 А някои от книжниците отговориха: Учителю, Ти добре каза.
40 Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.
41 Исус ги попита: Как така казват, че Христос е Давидов син?
42 Защото сам Давид казва в книгата на псалмите:
Каза Господ на моя Господ:
Седи отдясно на Мене,
43 докато положа враговете Ти за Твое подножие.
44 И така, Давид Го нарича Господ; тогава как е Негов син?
45 И когато целият народ слушаше, Той каза на учениците Си:
46 Пазете се от книжниците, които обичат да ходят в дълги одежди и обичат поздрави по пазарите, първите места в синагогите и първите столове по угощенията,
47 които изпояждат домовете на вдовиците и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24