за Христос

Лука 19   

1 Обръщението на Закхей
След това Исус влезе в Йерихон и минаваше през града.
2 И, ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат,
3 искаше да види Кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст.
4 И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да Го види; понеже щеше да мине през онзи път.
5 Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.
6 И той побърза да слезе и Го прие с радост.
7 И като видяха това, всички роптаеха и казваха: Отби се при грешен човек.
8 А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето, отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно.
9 И Исус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.
10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.
11 Притча за десетте слуги
(Мат. 25:14-30)

И като слушаха това, Той продължи да говори и каза една притча, защото беше близо до Йерусалим и те си мислеха, че Божието царство веднага ще се яви.
12 Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне.
13 И повика десетима от слугите си и им даде десет мнаси; и им каза: Търгувайте с това, докато дойда.
14 Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: Не искаме този да царува над нас.
15 А като получи царската власт и се върна, заповяда да повикат при него онези слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване.
16 И така, дойде първият и каза: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси.
17 И му каза: Хубаво, добър слуга! Понеже в твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града.
18 Дойде и вторият и каза: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси.
19 А каза и на него: Бъди и ти над пет града.
20 Дойде и друг и каза: Господарю, ето твоята мнаса, която пазих скътана в кърпа,
21 защото се боях от тебе, понеже си строг човек; взимаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.
22 Господарят му каза: От устата ти ще те съдя, зъл слуга. Знаел си, че съм строг човек, който вземам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял;
23 тогава защо не вложи парите ми в банката; и аз, като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?
24 И каза на стоящите до него: Вземете от него мнасата и я дайте на този, който има десет мнаси.
25 (Казаха му: Господарю, той има вече десет мнаси!)
26 Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
27 А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тук и ги посечете пред мен.
28 И като изрече това, Исус тръгна напред, като се изкачваше към Йерусалим.
29 Тържественото влизане в Йерусалим
(Мат. 21:1-11; Марк 11:1-11; Йоан 12:12-19)

И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза:
30 Идете в селото, което е насреща ви, в което, като влизате, ще намерите едно вързано осле, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате?, кажете така: На Господа трябва.
32 И изпратените отидоха и намериха всичко, както им бе казал.
33 И като отвързваха ослето, стопаните попитаха: Защо отвързвате ослето?
34 А те отвърнаха: На Господа трябва.
35 И го докараха при Исус; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исус.
36 И когато Той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя.
37 А когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, и казваха:
38 Благословен Царят, Който иде в Господнето име! Мир на небето и слава във висините!
39 А някои фарисеи от множеството Му казаха: Учителю, смъмри учениците Си.
40 И Той отговори: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.
41 И като се приближи и видя града, плака за него и каза:
42 Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти! Но сега това е скрито от очите ти.
43 Защото ще настанат за тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около тебе, ще те обсадят, ще те притиснат отвред
44 и ще те разорят, и ще избият жителите ти в теб, и няма да оставят в тебе камък върху камък; защото ти не разпозна времето, когато беше посетен.
45 И като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха; и им казваше:
46 Изгонването на търговците от храма
(Мат. 21:12-17; Марк 11:15-19; Йоан 2:13-22)

Писано е: И домът Ми ще бъде молитвен дом; а вие го направихте разбойнически вертеп.
47 И поучаваше всеки ден в храма. А главните свещеници, книжниците и водачите на народа се стараеха да Го погубят.
48 Но не намериха какво да направят, понеже целият народ се прилепваше към Него и Го слушаше.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24