за Христос

Йов 12   

1 Йов отговаря на Софар. Отхвърляне на обвиненията с вяра във всемогъщия Бог
Тогава Йов отговори:
2 Наистина само вие сте хора
и с вас ще умре мъдростта!
3 Но и аз имам разум, както и вие;
не съм по-долен от вас;
и такива работи - кой не ги знае?
4 Станах за присмех на ближния си;
човек, който призовава Бога и Той му отговаряше -
праведният, непорочният човек стана за присмех!
5 Този, чиито крака са близо до подхлъзване,
е като презрян светилник в мисълта на благополучния.
6 Шатрите на разбойниците са в благоденствие
и тези, които разгневяват Бога, са в безопасност;
Бог докарва изобилие в ръцете им.
7 Но попитай сега животните и те ще те научат,
и въздушните птици - и ще ти кажат;
8 или говори на земята - и тя ще те научи,
и морските риби ще ти изявят.
9 От всички тези кой не разбира,
че ръката на Господа е сторила това? -
10 В Чиято ръка е душата на всичко живо
и диханието на цялото човечество.
11 Ухото не изпитва ли думите,
както небцето вкусва ястието си?
12 Мъдростта е у белокосите, казвате вие,
и разумът - в дългия живот.
13 А в Бога е мъдростта и силата:
Той има разсъждение и разум.
14 Ето, Той събаря и не се съгражда вече;
затваря човека и не му се отваря.
15 Ето, задържа водите и пресъхват;
пуска ги пак и изравят земята.
16 В Него е силата и мъдростта;
Негов е измаменият и измамникът.
17 Закарва съветниците ограбени
и прави съдиите глупави.
18 Разпасва пояса на царете
и опасва кръста им с въже.
19 Закарва първенците ограбени
и поваля силните.
20 Отнема думата от ползващите се с доверие
и взема ума на старейшините.
21 Излива презрение върху князете
и отслабва силата на яките.
22 Открива дълбоки работи из тъмнината
и изважда на светло мрачната сянка.
23 Умножава народите и ги погубва;
разширява народите и ги стеснява.
24 Отнема бодростта на началниците на земните жители
и ги прави да се скитат по непроходна пустиня;
25 опипват в тъмнината без светлина
и ги прави да залитат като пияни.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42