за Христос

Йоан 20   

1 Възкресението на Исус Христос
(Мат.28:1-10; Марк 16:1-8; Лука 24:1-12)

В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба.
2 Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им каза: Отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.
3 И така, Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба;
4 и двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба.
5 И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре.
6 След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащениците положени
7 и кърпата, която беше на главата Му, не сложена при плащениците, а свита на отделно място.
8 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя, и повярва.
9 Защото още не бяха разбрали Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
10 И така, учениците се върнаха пак у дома си.
11 Христос се явява на Мария Магдалена
(Мат. 28:9-10; Марк 16:9-11)

А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, надникна в гроба
12 и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият откъм главата и другият откъм краката.
13 И те я попитаха: Жено, защо плачеш? Отговори им: Защото са отнесли моя Господ и не знам къде са Го положили.
14 Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.
15 Исус й каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема.
16 Исус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи "Учителю!".)
17 Исус й каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.
18 Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той й казал това.
19 Исус Христос се явява на апостолите в Йерусалим
(Мат. 28:16-20; Марк 16:14-18; Лука 24:36-49)

А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!
20 И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.
21 И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
22 И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.
23 На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.
24 Исус Христос и Тома
А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус.
25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
26 И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!
27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
28 Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой!
29 Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.
30 А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга.
31 А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21