за Христос

Йоан 2   

1 Сватбата в Кана Галилейска
На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там.
2 И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
3 И когато се свърши виното, майката на Исус Му каза: Нямат вино.
4 А Исус й отговори: Какво имаш ти с Мене, жено? Часът Ми още не е дошъл.
5 Майка Му каза на слугите: Каквото ви каже, направете.
6 А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по две или три мери.
7 Исус им каза: Напълнете делвите с вода. И ги напълниха догоре.
8 Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
9 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, превърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
10 Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото - след като се понапият; а ти си задържал доброто вино досега.
11 Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията Си и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
12 След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му и учениците Му, и там престояха няколко дни.
13 Очистването на храма
(Мат. 21:12-13; Марк 11:15-17; Лука 19:45-46)

И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим.
14 И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и обменяха пари;
15 и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им;
16 а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом дом на търговия.
17 Учениците Му си спомниха, че е писано: "Ревността за Твоя дом ще ме изяде."
18 По този повод юдеите се обърнаха към Него и Му казаха: Какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това?
19 Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.
20 Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден в продължение на четиридесет и шест години, а Ти за три дни ли ще го издигнеш?
21 Но Той говореше за храма на тялото Си.
22 И така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието и думите, които Исус беше говорил.
23 И когато беше в Йерусалим по времето на празника Пасха, мнозина повярваха в Неговото име, като виждаха знаменията, които вършеше.
24 Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци
25 и защото Той нямаше нужда някой да Му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има у човека.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21