за Христос

Исус Навиев 11   

1 Покоряване на Северен Ханаан
А асорският цар Явин, като чу за това, изпрати хора до мадонския цар Йовав, до симвронския цар, до ахсафския цар
2 и до царете, които бяха на север в хълмистата страна, в пустинята Араба на юг от Хинерот, и в долината, и в Нафат-дор на запад,
3 до ханаанците, които бяха на изток и на запад, до аморейците, хетите, ферезейците и йевусейците в хълмистата страна, и до евейците под Ермон в земята Масфа.
4 И те заедно с всичките си войски - народ, многоброен като пясъка покрай морето, - излязоха с твърде много коне и колесници.
5 След като всички тези царе се събраха, дойдоха и заедно разположиха стан близо до езерото Мером, за да се бият с Израел.
6 Тогава Господ каза на Исус: Не се плаши от тях! Защото утре по това време Аз ще ги предам всички избити пред Израел; и ще прережеш жилите на конете им и ще изгориш с огън колесниците им.
7 И така, Исус и всичките войни с него излязоха внезапно против тях при езерото Мером и ги нападнаха.
8 И Господ ги предаде на Израел; и те ги поразиха и ги гониха до самия Сидон и до Мисрефот-маим, и до долината на Масфа на изток; поразяваха ги, докато не остана жив нито един от тях.
9 Исус постъпи с тях, както Господ му заповяда: преряза жилите на конете им и изгори с огън колесниците им.
10 По това време Исус, като се върна, превзе Асор и уби царя му с меч; защото преди Асор беше най-главното между всички тези царства.
11 Всички хора, които бяха в града, убиха с острието на меча и ги изтребиха като обречени. Не оставиха нищо живо и изгориха Асор с огън.
12 Исус превзе всички градове на местните царе, царете им залови и ги уби с острието на меча; изтреби ги, както беше заповядал Господният слуга Моисей.
13 Но Израел не изгори никой от градовете, разположени върху хълмовете, освен единствено Асор, който Исус изгори.
14 Всичката плячка на тези градове и добитъка им израелтяните плениха за себе си, а всичките хора убиваха с острието на меча, докато ги изтребиха; не оставиха нищо живо.
15 Както Господ беше заповядал на слугата Си Моисей, така Моисей заповяда на Исус. Така и направи Исус; не наруши нищо от това, което Господ беше заповядал на Моисей.
16 Така Исус превзе цялата онази хълмиста земя и Негев, и цялата земя Гесен, равнината и пустинята Араба, хълмистата и равната земя на Израел,
17 от възвишението Халак в посока към Сир до Ваалгад в Ливанската долина в подножието на планината Ермон; и залови всичките им царе, порази ги и ги уби.
18 Дълго време воюваше Исус против всички тези царе.
19 Нямаше град, който да сключи мир с израелтяните, освен евейците, които живееха в Гаваон. Всички градове бяха превзети с бой.
20 Защото от Господа стана да се закоравят сърцата им, така че да излязат против Израел на бой, за да ги обрече Исус на изтребление, за да не им се покаже милост, а да ги изтреби, както Господ беше заповядал на Моисей.
21 В онова време Исус дойде и изтреби енакимите от планинската земя, от Хеврон, от Девир, от Анав и от цялата хълмиста земя на Юда, и от цялата Израелева хълмиста земя; Исус ги обрече на изтребление заедно с градовете им.
22 Не останаха енакими в земята на израелтяните; само в Газа, Гет и Азот останаха някои от тях.
23 Така Исус превзе цялата земя, както Господ беше казал на Моисей. Исус я даде на Израел за наследство, като я раздели според племената им. И земята утихна от война.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24