за Христос

Исус Навиев 1   

1 Завладяване на Обетованата земя Ханаан
(1:1-12:24)
Бог заповядва на Исус Навин да завладее Ханаан

След смъртта на Господния слуга Моисей Господ говори на Исус, Навиновия син, Моисеевия служител:
2 Слугата ми Моисей умря. Сега стани и мини през Йордан, ти и целият този народ, в земята, която Аз давам на тях, на израелтяните.
3 Всяко място, на което стъпят краката ви, ви го давам, както казах на Моисей.
4 От пустинята и Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетите и до голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви.
5 Никой няма да може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя.
6 Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам.
7 Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш.
8 Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.
9 Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.
10 Подготовка за преминаване на река Йордан
Тогава Исус заповяда на старейшините на народа:
11 Преминете през стана и заповядайте на народа следното: Пригответе си храна за път, защото след три дни ще минете през Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви даде да притежавате.
12 А на Рувимовите синове, на Гадовите синове и на половината от Манасиевото племе Исус каза:
13 Помнете това, което Господният слуга Моисей ви заповяда, като каза: Господ, вашият Бог, ви успокои и ви даде тази земя.
14 Жените ви, децата ви и добитъкът ви нека останат в земята, която Моисей ви даде оттатък Йордан, а вие, всичките воини, преминете пред братята си въоръжени и им помагайте,
15 докато Господ успокои и братята ви, както вас - да притежават и те земята, която Господ, вашият Бог, им дава. Тогава се върнете в земята, която наследихте, която Господният слуга Моисей ви даде оттатък Йордан на изток, и я притежавайте.
16 Те отговориха на Исус: Всичко, което ни заповядваш, ще извършим, и където и да ни пращаш, ще идем.
17 Както слушахме във всичко Моисей, така ще слушаме и тебе; само Господ, твоят Бог, да е с тебе, както беше с Моисей.
18 Всеки, който се възпротиви на твоите заповеди и не послуша думите ти във всичко, което му заповядваш, ще бъде умъртвен. Само ти бъди силен и смел.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24