за Христос

Исая 55   

1 Спасение чрез Божията благодат
О, вие, които сте жадни, елате всички при водите;
и вие, които нямате пари, елате, купете и яжте.
Да! Елате, купете вино и мляко
без пари и без заплащане.
2 Защо харчите пари за онова, което не е хляб,
и труда си за това, което не насища?
Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо,
и душата ви ще се наслаждава с най-доброто.
3 Приклонете ухото си и елате при Мене,
послушайте - и душата ви ще живее;
и Аз ще сключа с вас вечен завет
според верните милости, обещани на Давид.
4 Ето, дадох го за свидетел на племената,
за княз и заповедник на племената.
5 Ето, ще призовеш народ, когото ти не познаваш;
и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе
заради Господа, твоя Бог,
и заради Святия Израелев, защото те е прославил.
6 Търсете Господа, докато може да се намери,
призовавайте Го, докато е близо.
7 Нека нечестивият изостави пътя си
и неправедният - помислите си,
нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него,
и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
8 Защото Моите помисли не са като вашите помисли,
нито вашите пътища - като Моите пътища, казва Господ.
9 Понеже както небето е по-високо от земята,
така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища
и Моите помисли - от вашите помисли.
10 Защото както дъждът и снегът слизат от небето
и не се връщат там,
а поят земята
и я правят да произрастява и да напъпва,
и тя дава семе на сеяча и хляб на гладния,
11 така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми;
няма да се върне при мене празно,
а ще извърши волята Ми
и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.
12 Защото ще излезете с радост
и ще бъдете изведени с мир;
планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно
и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце.
13 Вместо драка ще израсте елха,
вместо трън ще израсте мирта;
и това ще бъде на Господа за име,
за вечно знамение, което няма да се изличи.