за Христос

Исая 11   

1 Възвестяване на царство на мир
И ще израсне стъбло от Есеевия пън
и израстък от корените му ще носи плод;
2 и Духът Господен ще почива върху него,
Дух на мъдрост и разум,
Дух на съвет и сила,
Дух на знание и страх от Господа;
3 и той ще се наслаждава в страха от Господа,
така че няма да съди, според каквото гледа с очите си,
нито ще решава, според каквото чува с ушите си;
4 а с правда ще съди сиромасите
и с правота ще решава в полза за смирените на страната;
ще порази страната с жезъла на устата си
и с диханието на устните си ще умъртви нечестивия.
5 Правдата ще бъде пояс на кръста му
и верността - пояс на хълбоците му.
6 Вълкът ще живее с агнето,
рисът ще си почива с ярето,
телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно;
и малко дете ще ги води.
7 Кравата и мечката ще пасат заедно;
малките им ще си почиват задружно;
и лъвът ще яде слама, както волът.
8 Кърмачето ще играе над дупката на аспида;
и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна.
9 Те няма да навреждат, нито погубват в цялата Ми свята планина;
защото земята ще се изпълни със знание за Господа,
както водите покриват дъното на морето.
10 И в онзи ден към Есеевия корен -
който ще стои като знаме на племената, -
към него ще прибягват племената;
и неговото място на покой ще бъде славно.
11 В онзи ден Господ пак втори път
ще възвърне с ръката Си останалите от народа Си,
които ще останат от Асирия, от Египет,
от Патрос, от Хуш, от Елам,
от Сенаар, от Емат и от морските острови.
12 И ще издигне знаме за народите
и ще събере изгонените на Израел,
и ще събере в едно разпръснатите на Юдея
от четирите краища на земята.
13 А Ефремовата завист ще се махне
и нападателите от Юдея ще бъдат унищожени!
Ефрем няма да завижда на Юда
и Юда няма да притеснява Ефрем;
14 а ще налетят на рамената на филистимците на запад;
заедно ще оберат и жителите на изток;
ще прострат ръката си върху Едом и Моав;
и амонците ще им се покорят
15 и Господ ще наложи забраната Си
върху залива на Египетското море;
чрез изсушителния Си вятър ще помаха с ръката Си върху Ефрат;
ще го раздели на седем потока
и ще направи да го минават с обувки.
16 И ще има път от Асирия за останалите от народа Му,
които ще оцелеят,
както имаше за Израел
в деня, когато излезе от Египетската земя.