за Христос

Изход 40   

1 Установяване и освещаване на скинията
Тогава Господ каза на Моисей:
2 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.
3 И да сложиш в него ковчега за плочите на свидетелството и да закриеш ковчега със завесата.
4 Да внесеш трапезата и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника и да запалиш светилата му.
5 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството и да наместиш покривката за входа на скинията.
6 Да сложиш жертвеника за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.
7 И да сложиш умивалника между шатъра за срещане и жертвеника и да налееш вода в него.
8 Да поставиш оградата на околния двор и да окачиш покривката на дворния вход.
9 Да вземеш мирото за помазване и да помажеш скинията и всичко, което е в нея; така да осветиш нея и всичките й принадлежности; и ще бъде свята.
10 И да помажеш жертвеника за всеизгарянето и всичките му прибори, за да осветиш жертвеника; така жертвеникът ще бъде пресвят.
11 Да помажеш и умивалника, и подложката му, за да ги осветиш.
12 После да приведеш Аарон и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;
13 и да облечеш Аарон със свещените одежди, да го помажеш и да го посветиш, за да Ми свещенодейства;
14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони
15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействат. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.
16 И Моисей направи всичко, както Господ му заповяда; така направи.
17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията бе издигната.
18 Моисей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските и намести лостовете й, и изправи стълбовете й.
19 Той разпростря шатъра върху скинията и сложи покривалото на шатъра върху него, както Господ беше заповядал на Моисей.
20 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега и провря върлините през колелцата на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега.
21 Внесе ковчега в скинията и окачи завесата за покриване, и с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, както Господ беше заповядал на Моисей.
22 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата;
23 и нареди на нея хлябовете пред Господа, както Господ беше заповядал на Моисей.
24 Сложи светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата;
25 и запали светилата пред Господа, както Господ беше заповядал на Моисей.
26 И положи златния олтар в шатъра за срещане, пред завесата;
27 и покади над него с благоуханен тамян, както Господ беше заповядал на Моисей.
28 Окачи покривката на входа на скинията.
29 Положи жертвеника за всеизгарянето при входа на скинията, т. е. шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисей.
30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и жертвеника и наля в него вода, за да се мият
31 (и Моисей, и Аарон, и синовете му миеха от него ръцете си и краката си,
32 когато влизаха в шатъра за срещане и когато пристъпваха към жертвеника), миеха се, според както Господ беше заповядал на Моисей.
33 И постави двора около скинията и жертвеника и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей завърши делото.
34 Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията.
35 Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господнята слава пълнеше скинията.
36 А когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израелтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;
37 но ако облакът не се вдигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му.
38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем пред очите на целия Израелев дом през всичките им пътувания.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40