за Христос

Изход 35   

1 Построяване на скинията
След това Моисей събра цялото общество израелтяни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите.
2 Шест дни да се работи; а седмият ден да ви бъде свят, събота за почивка, посветена на Господа; всеки, който работи в този ден, да бъде умъртвен.
3 В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.
4 Моисей говори още на цялото общество израелтяни: Ето какво заповяда Господ:
5 Съберете помежду си принос за Господа; всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа: злато, сребро и мед,
6 синьо, мораво, червено, висон и козя кожа,
7 червено боядисани овчи кожи, язовски кожи, ситимово дърво,
8 елей за осветление и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,
9 ониксови камъни и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.
10 И всеки между вас, който е майстор, нека дойде, за да направи всичко, което заповяда Господ:
11 скинията, покривката й, покривалото й, куките й, дъските й, лостовете й, стълбовете й и подложките й;
12 ковчега и върлините му, умилостивилището и закривателната завеса;
13 трапезата и върлините й с всичките й прибори, и хляба за постоянно приношение;
14 също и светилника за осветление с приборите му, светилата му и елея за осветление;
15 кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоуханния тамян, входната покривка за входа на скинията;
16 жертвеника за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му и всичките му прибори, умивалника и подложката му;
17 завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и завесата за дворния вход;
18 коловете за скинията и коловете за двора с въжетата им;
19 служебните одежди за служене в светилището, свещените одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат.
20 Тогава цялото общество на израелтяните си отиде от Моисеевото лице.
21 И пак дойдоха, всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, който желаеше, и донесоха принос на Господа за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба, и за святите одежди.
22 Дойдоха мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха гривни, обици, пръстени, мъниста и всякакви златни неща - както и всички, които принесоха какъвто и да бил златен принос на Господа.
23 И всеки, в когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козя кожа, червено боядисани овчи кожи и язовски кожи, ги принесе.
24 Всички, които можаха да направят принос от сребро и мед, принесоха принос на Господа; и всички, у които се намираше ситимово дърво, за каквато и да било работа на службата, ги принесоха.
25 Също и всяка жена, която бе майсторка, предеше с ръцете си и принасяше напреденото - синьото, моравото, червеното и висона.
26 Всички жени, чието сърце ги подбуждаше и които умееха, предяха козя вълна.
27 А началниците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника,
28 и ароматите, и елея за осветление, и за мирото за помазване, и за благоуханния тамян.
29 Израелтяните принесоха доброволен принос на Господа, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за каквато и да било работа, която Господ чрез Моисей заповяда да се направи.
30 Тогава Моисей каза на израелтяните: Вижте, Господ повика по име Веселеил, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе,
31 и го изпълни с Божия Дух - с мъдрост, умение, знание и дарба за всеки занаят,
32 за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед;
33 да изсича камъни за влагане и да изрязва дървени елементи, и да работи всяка художествена работа.
34 И той вложи в неговото сърце и в сърцето на Елиав, Ахисамаховия син, от Дановото племе, способности да поучават.
35 Изпълни с мъдрост сърцата им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник и на везач със синьо, с мораво, с червено и с висон, и на тъкач - с една дума, работа на онези, които вършат каквато и да било работа, и на онези, които изобретяват художествени изделия.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40