за Христос

Изход 34   

1 След това Господ каза на Моисей: Издялай си две каменни плочи като първите; и ще напиша на тези плочи думите, които бяха на първите плочи, които ти строши.
2 Бъди готов за сутринта и на сутринта се качи на Синайската планина, и застани пред Мене - там, на върха на планината.
3 Но никой да не идва с тебе, нито да се яви някой по цялата планина; и овцете и говедата да не пасат пред тази планина.
4 И така, Моисей издяла две каменни плочи като първите; и на сутринта, като стана рано, се изкачи на Синайската планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи.
5 И Господ слезе в облака, застана там, до него, и прогласи Господнето Име.
6 Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, Който изобилства с милост и вярност,
7 Който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение.
8 Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се поклони;
9 и каза: Господи, ако съм придобил сега Твоето благоволение, нека дойде, моля, Господ между нас; защото тези са твърдоглав народ; и прости беззаконието и греха ни и ни вземи за Свое наследство.
10 А Господ му отговори: Ето, Аз сключвам завет; пред целия твой народ ще извърша такива чудеса, каквито не са ставали в нито един народ по целия свят; и целият народ, между който си ти, ще види Господнето дело; защото това, което Аз ще сторя с вас, е страшно.
11 Пази това, което ти заповядвам днес. Ето, Аз изгонвам пред теб аморееца, ханаанеца, хета, ферезееца, евееца и йевусееца;
12 но внимавай да не сключиш договор с жителите на земята, където отиваш, да не би да стане примка за вас.
13 Но жертвениците им да събориш, стълбовете им да строшиш и ашерите им да изсечеш;
14 защото ти не бива да се кланяш на друг бог, понеже Йехова, Чието име е Ревнив, е ревнив Бог.
15 Внимавай да не би да сключиш договор с жителите на земята и когато те блудстват в поклонение на боговете си и жертват на боговете си, ти, ако те поканят, да ядеш от жертвите им;
16 и да не вземеш от дъщерите им за синовете си и тези техни дъщери, като блудстват в поклонение на боговете си, да направят и твоите синове да блудстват след боговете им.
17 Да не си направиш лети идоли.
18 Празника на безквасните да пазиш. Седем дни да ядеш безквасен хляб, както съм ти заповядал, в определеното време на месец Авив; защото в месец Авив ти излезе от Египет.
19 Всичко, което се ражда, е Мое, както и всяко мъжко първородно между добитъка ти, говедо или овца.
20 А първородното на осела да откупиш с агне; и ако не го откупиш, тогава да му пречупиш врата. Всичките си първородни синове да откупваш. И никой да не се яви пред Мене с празни ръце.
21 Шест дни да работиш, а в седмия ден да си почиваш; даже и във време на сеитба и на жътва да си почиваш.
22 И да пазиш празника на седмиците, т. е. на първите плодове от жътвата на житото, и празника на беритбата в края на годината.
23 Три пъти през годината всички твои от мъжки пол да се явят пред Господа Йехова, Израелевия Бог.
24 Защото ще изгоня пред тебе народи и ще разширя пределите ти; и никой няма да пожелае твоята земя, когато отиваш да се явиш пред Господа, твоя Бог, три пъти през годината.
25 Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасни хлябове; нито да остане нещо от жертвата на Пасхалния празник до сутринта.
26 Първите плодове от земята си да принесеш в дома на Господа, твоя Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.
27 Тогава Господ каза на Моисей: Напиши си тези думи; защото според тези думи Аз сключих завет с теб и с Израел.
28 И Моисей стоя там с Господа четиридесет дни и четиридесет нощи, без да яде хляб или да пие вода. И Господ написа на плочите думите на завета, Десетте заповеди.
29 Докато Моисей слизаше от Синайската планина и държеше двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше, понеже беше говорил с Бога.
30 Но Аарон и всички израелтяни, като видяха Моисей, че кожата на лицето му блестеше, бояха се да се приближат до него.
31 Затова Моисей ги повика; тогава Аарон и всички началници на обществото се върнаха при него и Моисей говори с тях.
32 След това се приближиха и всички израелтяни; и той им заповяда всичко, което Господ му беше говорил на Синайската планина.
33 И когато Моисей свърши говоренето си с тях, сложи на лицето си покривало.
34 Но когато влизаше пред Господа да говори с него, Моисей вдигаше покривалото, докато излезе; тогава излизаше и говореше на израелтяните онова, което му беше заповядано.
35 И израелтяните виждаха лицето на Моисей, че кожата на лицето му блестеше; а Моисей пак слагаше покривалото на лицето си, докато влезе да говори с Господа.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40