за Христос

Еремия 34   

1 Слово на Йеремия към юдейския цар Седекия
Словото, което дойде към Йеремия от Господа, когато вавилонският цар Навуходоносор, цялата му войска, всички царства на света, които бяха под властта му, и всички племена воюваха против Йерусалим и против всичките му градове:
2 Така казва Господ, Израелевият Бог: Иди и говори на Юдейския цар Седекия: Така казва Господ: Ето, ще предам този град в ръката на вавилонския цар, който ще го изгори с огън.
3 И ти няма да избегнеш от ръката му, а непременно ще бъдеш хванат и предаден в ръката му; и ти и вавилонският цар ще се погледнете очи в очи и ще говорите уста с уста, и ще отидеш във Вавилон.
4 Обаче, Седекия, царю Юдейски, слушай Господнето слово; така казва Господ за тебе: Няма да умреш от меч;
5 мирно ще умреш; и каквито изгаряния на благовония правеха за бащите ти, предишните царе, които те предшестваха, такива изгаряния ще направят и за теб; и ще те оплачат, като кажат: Уви! Господарю! Защото Аз изговорих това слово, казва Господ.
6 Тогава пророк Йеремия предаде на Юдейския цар Седекия всички тези думи в Йерусалим,
7 когато още войската на вавилонския цар се биеше против Йерусалим и против всичките останали Юдейски градове - против Лахис и Азика; защото от укрепените Юдейски градове само те бяха останали.
8 Послание за освобождаване на робите
Словото, което дойде към Йеремия от Господа, след като цар Седекия беше сключил завет с целия народ, който беше в Йерусалим, за да прогласят помежду си освобождение,
9 така че всеки да пусне на свобода слугата си и всеки слугинята си, евреин или еврейка, за да не държи никой брат си юдеин за слуга.
10 И всички първенци и целият народ, които встъпиха в завета, бяха послушали всеки да пусне на свобода слугата си и всеки слугинята си, така че да не ги държат вече за слуги; бяха послушали и бяха ги пуснали;
11 но после се бяха отметнали, като накараха да се върнат слугите и слугините, които бяха пуснали на свобода, и ги подчиниха да бъдат слуги и слугини.
12 Затова Господнето слово дойде към Йеремия от Господа и каза:
13 Така казва Господ, Израелевият Бог: Аз сключих завет с бащите ви - в деня, когато ги изведох от Египетската земя, от дома на робството, като казах:
14 В края на всеки седем години пускайте всеки брат си евреина, който ти се е продал и ти е слугувал шест години - да го пускаш на свобода от тебе. Но бащите ви не Ме послушаха, нито приклониха ухото си.
15 И вие сега се бяхте обърнали и бяхте извършили това, което е право пред Мене, като прогласихте всеки освобождение на ближния си; и бяхте сключили завет пред Мене в дома, който се нарича с Моето име;
16 но се отметнахте и осквернихте името Ми, като накарахте всеки слугата си и всеки слугинята си, които бяхте пуснали на свобода по волята им, да се върнат и ги подчинихте да ви бъдат слуги и слугини.
17 Затова така казва Господ: Вие не Ме послушахте да прогласите освобождение всеки на брат си и всеки на ближния си; ето, казва Господ, Аз прогласявам против вас свобода на меча, мора и глада; и ще ви предам да бъдете тласкани по всички царства на света.
18 И ще предам хората, които са престъпили завета Ми, които не са изпълнили думите на завета, който сключиха пред Мене, когато разсякоха телето на две и минаха между частите му,
19 юдейските първенци и йерусалимските първенци, евнусите и свещениците, и целия народ на тази земя, които минаха между частите на телето -
20 да! - ще ги предам в ръката на неприятелите им и в ръката на онези, които искат живота им; и труповете им ще бъдат за храна на небесните птици и на земните зверове.
21 И Юдейския цар Седекия и първенците му ще предам в ръката на неприятелите им и в ръката на онези, които искат живота им, и в ръката на войските на вавилонския цар, които са се оттеглили от вас.
22 Ето, ще заповядам, казва Господ, и ще ги върна в този град; и те, като воюват против него, ще го превземат и ще го изгорят с огън; и ще превърна Юдейските градове в пустота, останали без жители.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52