за Христос

Езекил 7   

1 Близкият край на Израел
При това Господнето слово дойде към мен и казваше:
2 А ти, сине човешки, слушай -
така казва Господ Йехова към Израелевата земя:
Край! Краят дойде
по четирите краища на страната.
3 Сега краят е дошъл върху тебе;
защото ще изпратя гнева Си върху тебе,
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.
4 Окото Ми няма да те пощади,
нито ще ти покажа милост;
а ще върна върху тебе постъпките ти
и въздаянията ти за твоите мерзости ще бъдат сред теб;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
5 Така казва Господ Бог Йехова:
Зло, едно небивало зло, ето, идва.
6 Краят дойде, краят дойде,
бди против теб; ето, настъпи.
7 Присъдата ти дойде върху тебе, който живееш в тази земя;
времето дойде, денят наближи -
ден на смущение по планините, а не на възклицание.
8 Сега скоро ще излея върху теб яростта Си
и ще изчерпя гнева Си върху тебе;
ще те съдя според постъпките ти
и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости.
9 Окото Ми няма да те пощади,
нито ще покажа милост;
ще ти въздам според постъпките ти
и въздаянията за твоите мерзости ще бъдат сред теб;
и вие ще познаете, че Аз, Който ви поразявам, съм Господ.
10 Ето, денят, ето, идва!
Твоята присъда се яви!
Жезълът разцъфтя, гордостта поникна!
11 Насилието порасна в тояга за беззаконието им;
нищо няма да остане от тях,
нито от това множество,
нито от имота им;
и няма да остане великолепие между тях.
12 Времето дойде, денят наближи;
който купува, да не се радва;
и който продава, да не жали;
защото има гняв върху цялото това множество.
13 Защото продавачът няма да притежава отново
продаденото от него,
ако и да е останал жив;
понеже видението относно цялото това множество
няма да се отмени,
нито някой ще се утвърди
чрез беззаконния си живот.
14 Затръбиха и приготвиха всичко,
но никой не отива на бой;
защото Моят гняв е върху цялото това множество.
15 Мечът е вън, а морът и гладът - вътре;
който е на нивата, ще умре от меч;
а който е в града, глад и мор ще го погълнат.
16 А онези от тях, които избегнат, като се избавят,
ще бъдат по планините като гълъбите по долините -
всички те плачещи, всеки за беззаконието си.
17 Всички ръце ще отслабват
и всички колена ще станат като вода.
18 Ще се препашат с вретище
и ужас ще ги покрие;
срам ще има по лицата на всички
и плешивост - по главите на всички тях.
19 Среброто си ще хвърлят по улиците
и златото им ще им бъде като нещо нечисто;
среброто и златото им няма да могат да ги избавят
в деня на гнева Господен;
те няма да наситят душите си, нито да напълнят червата си;
защото о тях се спънаха и паднаха в беззаконието си.
20 Господ постави славното Си украшение,
за да се гордеят с него;
но те направиха в него образите на своите мерзости,
на омразните си идоли;
затова Аз го превръщам в нещо нечисто за тях.
21 Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка
и на нечестивите на земята - за разграбване;
и те ще го омърсят;
22 и като отвърна лицето Си от тях,
те ще омърсят светилището Ми
и грабители ще влязат в него и ще го омърсят.
23 Направи верига;
защото земята е пълна с кървави престъпления
и градът е пълен с насилие.
24 Затова ще докарам най-злите от народите
и те ще завладеят къщите им;
ще направя да престане и гордостта на силните;
и светите им места ще се омърсят.
25 Погибел идва;
ще потърсят мир, но няма да има;
26 бедствие след бедствие ще идва
и слух след слух ще пристига;
тогава ще поискат видение от пророк;
но поуката ще се изгуби от свещеника
и съветът - от старейшините.
27 Царят ще жалее,
първенецът ще се облече в смайване
и ръцете на народа на страната ще отслабват.
Според постъпките им ще им направя
и според заслугите им ще ги съдя;
и ще познаят, че Аз съм Господ.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48