за Христос

Езекил 37   

1 Пророчество за възкресението - видение за поле със сухи кости
Господнята ръка беше върху мен и ме изведе чрез Господния Дух, и ме постави сред поле, което беше пълно с кости.
2 И ме преведе край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле и бяха твърде сухи.
3 Той ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? Аз отговорих: Господи Йехова, Ти знаеш.
4 Пак ми каза: Пророкувай над тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте Господнето слово.
5 Така казва Господ Йехова на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете;
6 ще сложа и жили върху вас, ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и като вложа дух у вас, ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ.
7 И така, пророкувах, както ми беше заповядано; и като пророкувах, започна да гърми и, ето, трус, и костите се събираха, кост с костта си.
8 А като погледнах, видях, че жили и плът израснаха по тях и кожа ги покри отгоре; дух обаче нямаше в тях.
9 Тогава ми каза: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: Така казва Господ Йехова: Ела, дух, от четирите ветрища и духни върху тези убити, за да оживеят.
10 И така, пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях и те оживяха; и се изправиха на краката си, една твърде голяма войска.
11 Тогава ми каза: Сине човешки, тези кости са целият Израелев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали.
12 Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ Йехова: Ето, народе Мой, Аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от тях, ще ви заведа в Израелевата земя.
13 И ще познаете, народе Мой, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от тях.
14 След като вложа Духа Си у вас, ще оживеете; и ще ви отведа във вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших, казва Господ.
15 Юда и Израел - едно царство
Господнето слово пак дойде към мен и каза:
16 Ти, сине човешки, си вземи един жезъл и напиши на него: За Юда и за другарите му, израелтяните; тогава вземи друг жезъл и напиши на него: За Йосиф, жезъла на Ефрем, и другарите му, целия Израелев дом.
17 И ги съедини един с друг в един жезъл, за да станат един в ръката ти.
18 А когато народът ти продума и те запитат: Няма ли да ни обясниш какво искаш да кажеш с това?
19 Отговори им: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще взема Йосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрем и на другарите му, Израелевите племена, и ще ги прибавя към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те ще бъдат един в ръката Ми.
20 А жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им.
21 И им кажи: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще взема израелтяните изсред народите, където са отишли, и като ги събера отвсякъде, ще ги доведа в земята им;
22 и ще ги направя един народ в земята, върху Израелевите планини; един цар ще царува над всички тях; и няма да бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства.
23 Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; а ще ги избавя от всички отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог.
24 И слугата Ми Давид ще им бъде цар; над всички тях ще има един пастир; и те ще постъпват според заповедите Ми, ще пазят наредбите Ми и ще ги изпълняват.
25 Също ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Яков, където живяха бащите ви; в нея ще живеят те, децата им и внуците им довека; и слугата Ми Давид ще им бъде княз довека.
26 При това ще сключа с тях завет за мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня, ще ги умножа и ще положа светилището Си сред тях довека.
27 И скинията Ми ще бъде сред тях; и Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.
28 Тогава народите ще познаят, че Аз, Господ, освещавам Израел, когато светилището Ми бъде сред тях довека.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48