за Христос

Езекил 11   

1 Наказанието на нечестивите първенци на народа
При това Духът ме вдигна и ме отнесе до източната порта на Господния дом, която гледа към изток; и, ето, във входа на портата - двадесет и пет мъже, между които видях Яазания, Азуровия син, и Фелатия, Венайевия син, първенци между народа.
2 И Господ ми каза: Сине човешки, тези са мъжете, които измислят неправда и които дават нечестив съвет в този град, като казват:
3 Времето не е близо да съградим къщи; този град е котел, а ние месо.
4 Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки.
5 Господният Дух се спусна върху мен и ми каза: Говори. Така казва Господ:
Това е, което сте казали, доме Израелев;
защото Аз зная помислите на духа ви.
6 Убихте мнозина в този град
и напълнихте улиците му със заклани.
7 Затова така казва Господ Йехова:
Избитите от вас, които постлахте сред него,
те са месо, а този град е котел;
обаче, Аз ще ви извадя изсред него.
8 От меча се бояхте;
и меч ще докарам върху вас, казва Господ Йехова.
9 Ще ви извадя изсред града
и ще ви предам в ръцете на чужденци,
и ще извърша съд сред вас.
10 От меч ще паднете;
в Израелевите предели ще ви съдя;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
11 Този град няма да ви бъде котел,
нито вие ще бъдете месо сред него;
в Израелевите предели ще ви съдя;
12 и ще познаете, че Аз съм Господ;
понеже не ходихте в наредбите Ми,
нито изпълнявахте законите Ми,
но постъпвахте според законите на народите около вас.
13 А докато пророкувах, Фелатия, Венайевият син, умря. Тогава паднах на лицето си и извиках с висок глас: Горко, Господи Йехова! Ще довършиш ли Ти останалите от Израел?
14 И Господнето слово дойде към мен и каза:
15 Сине човешки, братята ти, да! Твоите братя, сродните ти мъже и целият Израелев дом, те всички са онези, на които йерусалимските жители казаха: Отдалечете се от Господа; тази земя бе дадена на нас за владение.
16 Затова кажи: Така казва Господ Йехова:
Понеже ги преместих далеч между народите
и понеже ги разпръснах по разни страни
и съм им бил за кратко време светилище
в страните, където са отишли,
17 затова кажи:
Така казва Господ Йехова:
Ще ви събера от народите,
ще ви прибера от страните, където сте разпръснати,
и ще ви дам Израелевата земя.
18 И като дойдат там,
ще махнат от нея всичките й гнусотии
и всичките й мерзости.
19 Аз ще им дам едно сърце
и ще вложа вътре в тях нов дух;
и като отнема каменното сърце от плътта им,
ще им дам крехко сърце,
20 за да ходят в наредбите Ми
и да пазят законите Ми, и да ги вършат.
И те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог.
21 А колкото до онези, чието сърце постъпва
според гнусните им и мерзостни желания,
ще възвърна постъпките им върху главите им,
казва Господ Йехова.
22 Тогава херувимите повдигнаха крилата си и колелата се издигнаха край тях; и славата на Израелевия Бог беше отгоре им.
23 И Господнята слава се издигна изсред града и застана на хълма, който е на изток от града.
24 А Духът, като ме издигна, ме отнесе чрез видение, с Божия Дух, в Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене.
25 После казах на пленниците всички тези думи, които Господ ми беше показал.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48