за Христос

Деяния 9   

1 Обръщението на Савел
А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу Господните ученици, отиде при първосвещеника
2 и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някого да следва това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Йерусалим.
3 И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.
4 И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?
5 А той каза: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш.
6 Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш.
7 А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.
8 И Савел стана от земята и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и като го водеха за ръка, въведоха го в Дамаск.
9 И прекара три дни, без да вижда, и не яде, нито пи.
10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му каза във видение: Анания! А той отвърна: Ето ме, Господи.
11 И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли;
12 и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне.
13 Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек колко зло е направил на Твоите светии в Йерусалим.
14 И тук имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име.
15 А Господ му каза: Иди, защото той Ми е съд, избран да разгласява Моето име пред народи и царе и пред израелтяните;
16 защото Аз ще му покажа колко много трябва да пострада за Моето име.
17 И така, Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме изпрати - същият Исус, Който ти се яви на пътя, по който ти идваше, - за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух.
18 И веднага сякаш люспи паднаха от очите му и той прогледна; и стана и се кръсти.
19 Проповедта на Савел в Дамаск
А като похапна, доби сила и остана няколко дни с учениците в Дамаск.
20 И започна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божият Син.
21 И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: Не е ли този, който в Йерусалим съсипвал тези, които призовавали това име, и е дошъл тук, за да закара такива вързани при главните свещеници?
22 А Савел се изпълваше с все повече сила и хвърляше в смут юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че Този Исус е Христос.
23 И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият;
24 но техният заговор стана известен на Савел. И те даже дебнеха край портите денем и нощем, за да го убият,
25 но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош.
26 Савел в Йерусалим
И когато дойде в Йерусалим, той се стараеше да дружи с учениците; но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик.
27 Но Варнава го взе и го доведе при апостолите, и им разказа как бил видял Господа по пътя, и че му е говорил, и как в Дамаск дръзновено проповядвал в името на Исус.
28 И той излизаше и влизаше с тях в Йерусалим, като дръзновено проповядваше в Господнето име.
29 И говореше и се препираше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият.
30 Но братята, като разбраха това, го заведоха в Цезарея и го изпратиха в Тарс.
31 И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше.
32 Излекуването на Еней
И Петър, като обикаляше всички вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида.
33 И там намери един човек на име Еней, който беше на легло от осем години, понеже беше парализиран.
34 Петър му каза: Еней, Исус Христос те изцелява; стани, оправи леглото си. И той веднага стана.
35 И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха и се обърнаха към Господа.
36 Възкресяването на Тавита
А в Йопия имаше една последователка на име Тавита (което значи Сърна). Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния.
37 И през тези дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая.
38 И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама души да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас.
39 И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всички вдовици стояха около него и плачеха, и му показаха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна, докато беше с тях.
40 А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли, обърна се към тялото и каза: Тавита, стани. И тя отвори очите си и като видя Петър, седна.
41 И той й подаде ръка и я изправи; и после повика светиите и вдовиците и им я представи жива.
42 И това стана известно по цяла Йопия; и мнозина повярваха в Господа.
43 А Петър остана дълго време в Йопия у един кожар Симон.
Деяния: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28