за Христос

Второзаконие 21   

1 Различни постановления и правила
Ако в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава като притежание, бъде намерен някой убит, паднал на полето, и не се знае кой го е убил,
2 тогава старейшините ти и съдиите ти да излязат и измерят разстоянието до градовете, които са около убития;
3 и старейшините на града, който е най-близо до убития, да вземат телица, с която не е работено и която не е теглила ярем;
4 и старейшините на онзи град да докарат телицата в някоя долина, където има течаща вода, долина, която не е орана, нито е засявана, и там, в долината, да отсекат главата на телицата.
5 Тогава да пристъпят свещениците, Левиевите потомци (понеже тях избра Господ, твоят Бог, да Му служат и да благославят в Господнето Име, и по тяхното обяснение да се отсъжда за всеки спор и побой),
6 и всички старейшини от онзи град, който е най-близо до убития, да умият ръцете си над закланата в долината телица
7 и да кажат: Нашите ръце не са пролели тази кръв, нито нашите очи са видели проливането й;
8 бъди милостив, Господи, към народа си Израел, който си изкупил, и не вменявай на народа си Израел вина за проливането на невинна кръв. И проливането на кръвта ще им се прости.
9 Така да заличиш от себе си проляната без твоя вина кръв, когато сториш това, което е право пред Господа.
10 Когато излезеш да воюваш против неприятелите си и Господ, твоят Бог, ги предаде в ръцете ти, и вземеш от тях пленници,
11 ако видиш между пленниците красива жена и като бъдеш привлечен от нея, пожелаеш да я вземеш за своя жена,
12 тогава да я заведеш у дома си; и тя да обръсне главата си, да изреже ноктите си
13 и като съблече дрехите, с които е била пленена, да седи у дома ти да оплаква баща си и майка си цял месец; и след това да влезеш при нея и да й бъдеш мъж, и тя да ти стане жена.
14 Но ако не останеш доволен от нея, тогава да я изпратиш свободна; но да не я продаваш за пари, нито да я правиш робиня, защото си я обезчестил.
15 Ако някой има две жени, едната любима, а другата нелюбима, и те му народят деца - любимата и нелюбимата, и ако първородният син е на нелюбимата,
16 тогава в деня, когато бащата дели между синовете си имота си, не трябва да обявява за първороден сина на любимата вместо сина на нелюбимата, който е истинският първороден;
17 а да признае за първороден сина на нелюбимата и да му даде двоен дял от целия си имот; защото той е пръв плод на силата му - на него принадлежи правото на първородството.
18 Ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша наставленията на баща си или наставленията на майка си и при все че те го наказват, той пак не иска да ги слуша,
19 тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града му и при градската порта на местоживеенето му,
20 и да кажат на старейшините на града: Нашият син е упорит и непокорен; не слуша думите ни, разблуден е и е пияница.
21 Тогава всички мъже от града да го убият с камъни, за да умре; така да премахнеш злото; и целият Израел ще чуе и ще се страхува.
22 Ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт, и бъде умъртвен чрез обесване на дърво,
23 тялото му да не остане през цялата нощ на дървото, а да го погребеш в същия ден; защото обесеният е проклет от Бога; така да не допуснеш да се оскверни земята, която Господ, твоят Бог, ти дава като наследство.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34