за Христос

Второзаконие 17   

1 Да не принасяш на Господа, твоя Бог, говедо или овца с недостатък или с какъвто и да било недъг; понеже това е мерзост пред Господа, твоя Бог.
2 Ако се намери сред вас в някой от градовете ти, които Господ, твоят Бог, ти дава, мъж или жена да извърши зло пред Господа, твоя Бог, като престъпи завета Му
3 и отиде и послужи на други богове, и им се поклони - на слънцето или на луната, или на каквото и да било от небесното множество, нещо, което съм забранил,
4 когато ти бъде известено това и чуеш, да изпиташ добре и ако това нещо е вярно, че такава мерзост се върши в Израел,
5 то да изведеш вън при портите си мъжа или жената, които са извършили това зло, и да убиеш мъжа или жената с камъни, за да умрат.
6 Вследствие думите на двама или на трима свидетели да бъде убиван онзи, който е за смъртно наказание; а вследствие думите само на един свидетел да не бъде убиван.
7 Първи свидетелите да хвърлят камъни върху него, за да го убият, и после целият народ. Така да отмахваш злото отсред себе си.
8 Ако се появи някоя работа, която е много трудна за тебе, да отсъдиш спорни дела в твоите съдилища между кръв и кръв, между дело и дело или между побой и побой, тогава да станеш и да отидеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог,
9 и да идеш при левитските свещеници и при онзи, който ще бъде съдия в онова време, и да ги попиташ; и те ще ти кажат решението на съда.
10 А ти да постъпиш според присъдата, която ти кажат от мястото, което избере Господ; и да внимаваш да сториш всичко, което те научат.
11 Да постъпиш според изяснението на закона, както те научат, и според присъдата, която ти кажат, да не се отклоняваш надясно или наляво от присъдата, която ти кажат.
12 А човекът, който би постъпил дръзко, като не послуша свещеника, който стои да служи там пред Господа, твоя Бог, или не послуша съдията, този човек да умре; и така да премахнеш злото от Израел.
13 Целият народ, като чуе, ще се убои и вече никой няма да постъпва дръзко.
14 Избор на цар
Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, и я завладееш, и се заселиш в нея, ако кажеш: Ще си поставя цар, както всички народи, които са около мене,
15 тогава да си поставиш за цар онзи, когото избере Господ, твоят Бог; от братята си да си поставиш цар; не бива да поставяш над себе си чужденец, който не ти е брат.
16 Но той да не си събира много коне, нито да връща народа в Египет с цел да увеличава конете си; защото Господ ви е казал: Да не се връщате вече по онзи път.
17 Нито той да си взема много жени, за да не се отклони сърцето му, нито да си трупа твърде много сребро и злато.
18 А когато седне на царския престол, нека направи в една книга препис на този закон, от книгата, която е пред левитските свещеници.
19 Преписът да се намира при него; и да прочита от него през всички дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа, своя Бог, да пази всички думи на този закон и тези наредби и да ги изпълнява;
20 за да не се надигне сърцето му над братята му и да не се отклонява от заповедта надясно или наляво; за да остане много години на царството си, той и синовете му в Израел.
Второзаконие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34